Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД - 09 - 596

с. Иваново, 12.11.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 08.11.2021 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-572/05.11.2021 г. на Кмета на Община Иваново

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

1. ОПРЕДЕЛЯМ ЙОРДАН ДИМИТРОВ ГОЛЕМАНОВ, ЕГН *********, л.к. № *********, издадена на ******** г. от МВР-****, постоянен адрес: с. ********, общ. *******, обл. ****, ул. „**********“ № **, за участник, спечелил проведения на 08.11.2021 г. търг с тайно наддаване, ЗА КУПУВАЧ на недвижим  имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 501.2547, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-2547 с площ от 500 кв.м., кв. 137 по кадастралния и регулационен план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/15.02.2000 г. на МРРБ и ПУР Решение № 269  по Протокол № 31/26.01.2006 г. и Решение № 446 по Протокол № 49/20.09.2007 г. на ОбС Иваново, изменени със Заповед № РД-09-214/13.05.2021 г. на кмета на Община Иваново, административен адрес: ул. „Иван Вазов“, отреден за обществено застрояване – незастроен, при граници и съседи: № 501.9538 – улица, № 501.2361 – поз. имот, за който е отреден УПИ III-2361, № 501.2546 – поз. имот, за който е отреден УПИ II-2546, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2022/12.10.2021 г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 4230,00 лв. (четири хиляди двеста и тридесет лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед ЙОРДАН ДИМИТРОВ ГОЛЕМАНОВ,  следва да  заплати:

3.1. Сума в размер на 3 809,00 лв. (три хиляди осемстотин и девет лева) без ДДС, представляваща разликата между достигнатата на търга продажна цена от              4 230,00 лв. (четири хиляди двеста и тридесет лева) без ДДС и внесения депозит от 421,00 лв. (четиристотин двадесет и един лева), в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума в размер на 846,00 лв. (осемстотин четиридесет и шест лева), представляваща 20% ДДС, в брой в касата на Община Иваново – с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 75 или по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F2318200, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА АНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 109,98 лв. (сто и девет лева и деветдесет и осем стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, в брой в звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ в Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – I етаж) или по банков път – IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.4. Сума в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 44, ал. 4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

 3.5. Сума в размер на 10,00 лв. (десет лева), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на купувача по реда на АПК.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ/П/

Кмет на Община Иваново,

Област Русе