Осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение:„Изграждане на Многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост в ПИ 32095.165.7, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе”, с Възложител: Община Иваново  За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.         На основание чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  е осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за цитираното инвестиционно предложение (изготвена съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от същата Наредба).        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 22.11.2021 г. до 06.12.2021 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на Община Иваново - ет. 1, стая № 5.        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Информационния център на Община Иваново - ет. 1, стая № 7.Съобщението е публично обявено на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината на 19.11.2021 г.