Заповед за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД - 09 - 637

с. Иваново, 06.12.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 02.12.2021 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-628/30.11.2021 г. на Кмета на Община Иваново

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

1. ОПРЕДЕЛЯМ НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КОЛЕВ, ЕГН ***********, л.к. № *********, издадена на ******** г. от МВР-****, постоянен адрес: гр. ****, общ. ****, обл. ****, ул. „*******“ № **, вх. *, ет. *, за участник, спечелил проведения на 02.12.2021 г. търг с тайно наддаване, ЗА КУПУВАЧ на недвижим  имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII-348 с площ от 710 кв.м., кв. 27 по регулационния план на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № 388,389/1935 г. и изменен със Заповед № 504/08.04.1977 г., с административен адрес: ул. „Харманите“ № 24, отреден за жилищно застрояване – незастроен, при граници и съседи: север – улица, изток – УПИ XXVIII-347, юг – V-397, запад – УПИ XXVI-431, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1985/18.08.2020 г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 7 751,00 лв. (седем хиляди седемстотин петдесет и един лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КОЛЕВ,  следва да  заплати:

3.1. Сума в размер на 6823,40 лв. (шест хиляди осемстотин двадесет и три лева и четиридесет стотинки) без ДДС, представляваща разликата между достигнатата на търга продажна цена от 7751,00 лв. (седем хиляди седемстотин петдесет и един лева) без ДДС и внесения депозит от 927,60 лв. (деветстотин двадесет и седем лева и шестдесет стотинки), по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума в размер на 1550,20 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева и двадесет стотинки), представляваща 20% ДДС, по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F2318200, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА АНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 201,53 лв. (двеста и един лева и петдесет и три стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, по банков път – IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.4. Сума в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 44, ал. 4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

 3.5. Сума в размер на 10,00 лв. (десет лева), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, в брой в касата на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – II етаж) или по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на купувача по реда на АПК.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ/П/

Кмет на Община Иваново,

Област Русе