Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 56397.2.21 (УПИ IV-21, кв. 2) по КККР на с. Пиргово, с.о. Помпена станция

 

З А П О В Е Д

№ РД - 09 - 2

с. Иваново, 05.01.2022 г.

В изпълнение на Решение № 359 по Протокол № 32/25.11.2021 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно  чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ САМО земята на застроен поземлен имот с идентификатор 56397.2.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пиргово, с.о. Помпена станция, общ. Иваново, обл. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-10/23.05.2014 г. на ИД на АГКК, изменени на 13.04.2017 г., ул. „Рибарска“ 13, за който е образуван урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-21 в кв. 2, с площ от 710 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи: имоти с идентификатори 56397.2.27,  56397.2.18, 56397.2.33, 56397.2.12, предмет на АЧОС № 1522/27.03.2017 г.

2. Началната тръжна цена на описания в т. 1 недвижим имот – частна общинска собственост е в размер на 24 200,00 лв. (двадесет и четири хиляди и двеста лева) без ДДС.

3. Депозитът за участие е в размер на 2420,00 лв. (две хиляди четиристотин и двадесет лева) без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по следната банкова сметка на Община Иваново - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Цената на тръжната документация за имота по т. 1 е 50,00 лв. (петдесет лева), като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува и получава на място в  Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж), като цената може да се плати и по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

5. Търгът да се проведе на 20.01.2022 г. от 14:30 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

6. Повторният търг да се проведе на 03.02.2022 г. от 14:30 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

7. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търга – 12:00 часа на 17.01.2022 г., а за повторния търг – 12:00 часа на 31.01.2022 г. Документите за участие в търга се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

8. Утвърждавам тръжна документация, за имота по т. 1, неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за заповедната книга на Община Иваново, един за и.д. гл. счетоводител и един за служител „общинска собственост” – за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се постави на информационното табло в сградата на Община Иваново и на таблото в сградата на кметство с. Пиргово. Заповедта да се публикува в един регионален ежедневник и на интернет страницата на Община Иваново.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе