Уведомление за инвестиционно предложение: "Център за извънкласни занимания за деца с творчески умения в село Щръклево"

О Б Я ВАНа основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:„Център за извънкласни занимания за деца с творчески умения, находящ се в имот № 501.1270, за който е образуван УПИ I 1270 в кв. 107, село Щръклево, община Иваново, област Русе (в двора на Основно училище „Христо Ботев”).Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.С Уведомлението можете да се запознаете тук.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 31.01.2022 г.