Осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

СЪОБЩЕНИЕНа територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Система за капково напояване на поземлени имоти №№ 100001 и 101018 в землището на село Тръстеник, община Иваново, област Русе с Възложител: „АВЕЛАНА ГРУП ООДЗа предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.) е открит обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение. Информацията е получена в Община Иваново с писмо изх. № АО-4824-(11)/03.02.2022 г. от РИОСВ-Русе.        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 07.02.2022 г. до 21.02.2022 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на  Община Иваново - ет. 1, стая № 5.        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Община Иваново - ет. 1, стая № 7.