Разширение на участък за изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на р. Дунав - ПДС в участъка от км 510 до км 507.900 в землище Пиргово

О Б Я В Л Е Н И Еза инвестиционно предложениеНа основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната средаОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ИНЕРТ” ООД има инвестиционно предложение:„Разширение на участък за изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав – публична държавна собственост в участъка от км 510 до км 507.900 в землището на село Пиргово, общ. Иваново, обл. РусеКъм Обявлението е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от „ИНЕРТ” ООД,  получено в Община Иваново от Министерството на околната среда и водите с писмо вх. № 04-07-3/15.02.2022 г.С Уведомлението можете да се запознаете тук.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Пиргово или в Министерство на околната среда и водите.