Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2022 г. на Община Иваново

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2022 г. на Община Иваново На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси  Кмета на община Иваново

Георги Миланов

кани  граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, юридически лица и  представители на бизнеса

на
17.03.2022 г. /четвъртък/ от 11.00 часа, в заседателната зала  на Община Иваново  НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА 2022 г.Уважаеми съграждани,

В изпълнение на нормативните изисквания за предоставяне за публично обсъждане от местната общност на Проекта на Бюджет на община Иваново за 2022г. Ви каня да изразите Вашите мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2022г.Разчитаме на вашата активност и гражданска позиция в публичното обсъждане за развитието на общината  ни.Материалите по ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА 2022 г. са достъпни на интернет страницата на общината www.ivanovo.bg, в деловодството на общината, в кметствата и кметските наместничества.Становища и предложения по проекта могат да се предоставят в деловодството на общината и на e-mail: obshtina@ivanovo.bg до 9.00 часа на 17.03.2022 г.Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание на предстоящото обсъждането на Бюджет 2022 г. и вписани в протокол от публичното обсъждане, който се внася в Общински съвет Иваново заедно с окончателния проект на бюджета.Обсъждането ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съобразно заповедите на Министъра на здравеопазването.