Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоматизирана торовнасяща система за 20 дка круши и 25 дка череши в поземлени имоти в село Иваново"

О Б Я В Л Е Н И Еза инвестиционно предложениеНа основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната средаОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че ЗП Николай Ненов има следното инвестиционно предложение:"Изграждане на автоматизирана торовнасяща система за 20 дка круши и 25 дка череши, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 32095.131.1, 32095.131.2, 32095.131.3, 32095.124.1, 32095.124.2, 32095.124.3, 32095.124.4, 32095.124.8 и 32095.124.21, село Иваново".Към Обявлението е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от ЗП Николай Ненов,  получено в Община Иваново от РИОСВ-Русе с писмо вх. № 32-45-16/09.03.2022 г.С Уведомлението можете да се запознаете тук.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново или в РИОСВ-Русе.