Процедура за приемане и обучение на деца и ученици от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища

 


Във връзка със ситуацията в Украйна и активирането на Директива 2001/55/ЕС за временна закрила, Министерството на образованието предоставя информация относно Процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища:1. Заявления за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища се подават в 28-те регионални управления на образованието (РУО) в областните градове в страната.2. Заявленията се приемат на място в РУО или на електронен адрес, посочен на сайта на РУО, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика може да подава заявление за приемане в държавните и в общинските детски градини и училища и по електронен път.3. На видно място на сайта на РУО са оповестени:- образецът на заявлението от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика (Приложение);- телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приемането и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища.4. Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за приемане и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища се осъществява след:- предоставен статут за закрила;- предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.5. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:- насочване от началника на РУО на детето или ученика за приемане и обучение в съответната детска градини или училище;- представен в детската градина или училището медицински документ на детето или ученика съгласно изисквания на Министерството на здравеопазването;- провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.).6. След записване на детето или ученика в определена група на детската градина или определен клас на училището директорът осигурява:- допълнително обучение по български език като чужд;- психологическа подкрепа при необходимост, както и други дейности за обща подкрепа за личностно развитие, на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище;- допълнителна подкрепа за личностно развитие при необходимост на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище, включително ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.За извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците и за предоставяне на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности директорът на детската градина или училището може да потърси съдействие и от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.Към настоящата брошура можете да откриете образец на заявлението български език и образец на заявлението на английски език за постъпване на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила, в българска детска градина или училище и координати на 28-те РУО на български език и координати на 28-те РУО на английски език.