Забрана за предоставяне на експресни и бързи услуги

 

З А П О В Е Д№ РД-09-183с. Иваново, 05.05.2022 год.На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с намален административен капацитет, касаещ човешкия ресурс в общинска администрация на Община Иваново,НАРЕЖДАМ:
  1.  ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ експресни и бързи административни услуги от категория „Устройство на територията, строителство и кадастър“, както и всички, свързани с или зависещи от тяхното изпълнение услуги от категория „Данъци и такси“, определени в Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет Иваново.

  2.  Общинска администрация на Община Иваново да приема заявления, да таксува и да извършва административните услуги по т. I от настоящата заповед като обикновени.Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се обяви публично на интернет-страницата и на информационното табло в сградата на Община Иваново.Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.ГЕОРГИ МИЛАНОВ      /П/

Кмет на Община Иваново

Област Русе