Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ 2018 и 2019 Г.

Регистър на Община Иваново на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 и 2019 г.
               
ВХ. №  ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛИЧИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПОДАДЕНА В СРОК ЗАБЕЛЕЖКА
1       Заличено поради прекратвяване на правоотношението      
2       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
3       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
4 27.04.2018г. Ивелина Лозанова Юрисконсулт за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лице на служебно правоотношение няма да  
5 27.04.2018г. Мариана  Драшкова Директор на дирекция "АПОФУС" за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лице на служебно правоотношение няма да  
6 27.04.2018г. Йорданка  Савчева Главен експерт за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лице на служебно правоотношение няма да  
7       заличено поради прекратяване на правоотношението      
8       заличено поради прекратяване на правоотношението      
9       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
10       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
11       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
12       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
13 30.04.2018г. Галина  Иларионова Секретар на Община Иваново за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за заместник-кмет на община,секретар на община и кметски наместник няма да  
14 30.04.2018г. Поли Ламбова Главен експерт за несъвмвстимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
15       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
16       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
17       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
18 04.05.2018г. Йоана Стоянова Старши специалист за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
19 04.05.2018г. Полна Иванова Младши експерт за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
20       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
21 04.05.2018г. Марина  Накова Младши експерт за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
22 04.05.2018г. Галина  Мирчева Страши специалист за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
23 08.05.2018г. Ивелина Николова Младши експерт за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
24 08.05.2018г. Милена  Минкова Старши специалист за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
25 08.05.2018г. Десислава  Стоянова Главен специалист за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
26 08.05.2018г. Веселка  Драшкова Главен специалист за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
27 08.05.2018г. Диана  Тодорова Специалист за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
28 08.05.2018г. Пламен  Дончев Заместник-кмет на Община Иваново за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за заместник-кмет на община,секретар на община и кметски наместник няма да  
29       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
30 08.05.2018г. Иво  Данев Старши специалист за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
31 09.05.2018г. Йорданка  Иванова Счетоводител за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
32       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
33       Заличено поради прекратяване на правоотношението  няма да  
34       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
35 09.05.2018г. Атанаска  Ганева Младши специалист ГРАО-кметство с.Нисово за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
36 09.05.2018г. Ценка Парашкевова Младши експерт ГРАО-кметство с.Табачка за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
37       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
38 10.05.2018г. Галена  Банева Кметски наместник на с.Церовец за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за заместник-кмет на община,секретар на община и кметски наместник няма да  
39       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
40 10.05.2018г. Даринка  Желева Кметски наместник на с.Божичен за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за заместник-кмет на община,секретар на община и кметски наместник няма да  
41       заличено поради прекратяване на правоотношението      
42 14.05.2018г. Атанаска  Ганева Специалист ГРАО с.Нисово за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
43       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
44 15.05.2018г. Антоанета  Владимирова Младши специалист ГРАО-с.Божичен за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
45 21.05.2018г. Галина  Иларионова Секретар на Община Иваново за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
46 01.06.2018г. Поли  Ламбова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
47 04.06.2018 г. Йоана  Стоянова Старши специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
48 04.06.2018г. Ивелина  Николова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
49 05.06.2018г. Мариана Драшкова Директор на дирекция "АПОФУС" за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
50 05.06.2018г. Иво  Данев Старши специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
51       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
52 05.06.2018г. Веселка Драшкова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
53 05.06.2018 г. Диана  Тодорова Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
54 05.06.2018г. Антоанета Владимирова Специалист ГРАО-с.Божичен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
55 06.06.2018г. Даринка Желева Кметски наместник с. Божичен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
56       Заличено поради прекратяване на правоотношението няма да  
57       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
58       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
59       заличено поради прекратяване на правоотношението      
60 05.06.2018г. Йорданка  Иванова Счетоводител за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
61 06.06.2018г. Галинка  Кирилова Директор за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
62       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
63       заличено поради прекратяване на правоотношението      
64       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
65       заличено поради прекратяване на правоотношението      
66 06.06.2018г. Полина  Иванова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
67       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
68       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
69 06.06.2018г. Милена  Минкова Старши специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
70 06.06.2018г. Анна  Савова Главен архитект на Община Иваново за несъвмвстимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
71 06.06.2018г. Десислава  Стоянова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
72 06.06.2018г. Ивелина  Лозанова Юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
73       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
74 07.06.2018г. Йорданка  Савчева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
75 07.06.2018г. Венета  Петрова Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
76 07.06.2018г. Галена  Банева Кметски наместник-с.Церовец за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
77       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
78 07.06.2018г. Марина  Накова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
79       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
80       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
81       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
82       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
83 07.06.2018г. Галина  Мирчева  Старши специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
84       Заличено поради прекратяване на правоотношението      
85       заличено поради прекратяване на правоотношението       
86       заличено поради прекратяване на правоотношението       
87 07.06.2018г. Илияна  Кунчева Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
88 08.06.2018г. Ценка  Парашкевова Специалист ГРАО-с.Табачка за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
89       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
90       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
91       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
92       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
93       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
94       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
95       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
96       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
97       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
98       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
99       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
100       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
101 18.10.2018 г. Лютвие  Масуркова Старши експерт за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
102 19.10.2018 г. Лютвие  Масуркова Старши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
103 26.10.2018 г. Йоана Стоянова Главен експерт за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лице на служебно правоотношение няма да  
104       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
105 23.11.2018 г. Йоана Стоянова Главен експерт за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ за лице на служебно правоотношение няма да  
106       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
107       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
108       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
109       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
110       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
111 25.04.2019 г. Ирина  Иванова Старши специалист за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
112       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
113       заличено поради прекратяване на правоотношението      
114       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
115 02.05.2019 г. Атанаска Ганева Мл.пециалист ГРАОИГ за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
116 02.05.2019 г. Ивелина  Николова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
117       Заличено поради прекратяване на правоотношението      
118 08.05.2019 г. Галина Мирчева Инспектор "МДТ" за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
119       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
120 08.05.2019 г. Ирина  Иванова Старши специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
121       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
122       Заличено поради прекратяване на правоотношението      
123       Заличено поради прекратяване на правоотношението       
124       заличено поради прекратяване на правоотношението      
125 09.05.2019 г. Йорданка Иванова Счетоводител за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
126 09.05.2019 г. Даринка  Желева Кметски наместник с.Божичен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
127 09.05.2019 г. Антоанета Владимирова Специлист ГРАОИГ с.Божичен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
128       заличено поради прекратяване на правоотношението       
129       заличено поради прекратяване на правоотношението       
130 10.05.2019 г. Галена  Банева Кметски наместник с.Церовец за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
131       заличено поради прекратяване на правоотношението       
132 10.05.2019 г. Иво  Данев Старши специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
133       заличено поради прекратяване на правоотношението       
134 10.05.2019 г. Диана  Тодорова Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
135 10.05.2019 г. Милена  Минкова Старши специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
136 13.05.2019 г. Десислава  Стоянова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
137 13.05.2019 г. Веселка  Драшкова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
138 13.05.2019 г. Венета Петрова Специлист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
139       заличено поради прекратяване на правоотношението       
140       заличено поради прекратяване на правоотношението       
141 13.05.2019 г. Лютвие  Масуркова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
142       заличено поради прекратяване на правоотношението      
143       заличено поради прекратяване на правоотношението       
144       заличено поради прекратяване на правоотношението       
145 14.05.2019 г. Йорданка  Савчева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
146 14.05.2019 г. Мариана Драшкова Директор на дирекция "АПОФУС" за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
147 14.05.2019 г. Полина  Иванова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
148 14.05.2019 г. Ценка  Парашкевова специалист с.Табачка за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
149       заличено поради прекратяване на правоотношението       
150       заличено поради прекратяване на правоотношението       
151 15.05.2019 г. Марина  Накова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
152              
153 15.05.2019 г. Илияна  Кунчева Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
154 15.05.2019 г. Ивелина  Лозанова Юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
155 15.05.2019 г. Галина  Иларионова Секретар на Община Иваново за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
156 15.05.2019 г. Йоана Стоянова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
157 15.05.2019 г. Поли  Ламбова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
158       заличено поради прекратяване на правоотношението       
159       заличено поради прекратяване на правоотношението       
160       заличено поради прекратяване на правоотношението       
161       заличено поради прекратяване на правоотношението       
162       заличено поради прекратяване на правоотношението       
163       ззаличено поради прекратяване на правоотношението       
164       заличено поради прекратяване на правоотношението      
165       заличено поради прекратяване на правоотношението       
166 12.07.2019 г. Лилия Илиева Специалист за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
167       заличено поради прекратяване на правоотношението       
168       заличено поради прекратяване на правоотношението       
169 15.08.2019 г. Лилия  Илиева Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
170       заличено поради прекратяване на правоотношението       
171       заличено поради прекратяване на правоотношението       
172 03.09.2019 г. Десислава  Николаева Специалист ГРАО с. Червен за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
173       заличено поради прекратяване на правоотношението       
174       заличено поради прекратяване на правоотношението       
175       заличено поради прекратяване на правоотношението       
176 01.10.2019 г. Десислава Николаева Специалист ГРАО с.Червен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
177       заличено поради прекратяване на правоотношението       
178       заличено поради прекратяване на правоотношението       
179       заличено поради прекратяване на правоотношението       
180       заличено поради прекратяване на правоотношението       
181       заличено поради прекратяване на правоотношението       
182       заличено поради прекратяване на правоотношението       
183 16.12.2019 г. Татяна  Тодорова Кметски наместник с.Червен за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за заместник-кмет на община,секретар на община и кметски наместник няма да  
184 16.12.2019 г. Михаил  Маринов Кметски наместник с.Кошов за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за заместник-кмет на община,секретар на община и кметски наместник няма да