Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а от Закона за водите за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води     Със Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520326/07.06.2018 г. с титуляр: "АНБ" ЕООД можете да се запознаете тук.