Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлени имоти №№ 39205.90.179 и 39205.66.406 в село Кошов"

О Б Я В Л Е Н И Еза инвестиционно предложениеНа основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната средаОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Катерина Колева има следното инвестиционно предложение:"Изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлени имоти с идентификатори 39205.90.179 и 39205.66.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов".Към Обявлението е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от Катерина Колева,  получено в Община Иваново от РИОСВ-Русе с писмо вх. № 32-45-40/29.06.2022 г.С Уведомлението можете да се запознаете тук.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Кошов или в РИОСВ-Русе.Публикувано на 04.07.2022 г.