Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия и строеж на външно електрозахранване в землището на с. Щръклево

О Б Я В Л Е Н И ЕЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕНа основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната средаОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ПРИСТА СОЛАР ООД има инвестиционно предложение:"Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с инсталирана пикова мощност до 794,04 KW и строеж на външно електрозахранване – нов БКТП 1x1000kVA 20/0,4kV" с местоположение: поземлен имот с идентификатор 84049.76.261 в землището на село Щръклево.Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от „ПРИСТА СОЛАР ООД,  получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-45/08.07.2022 г. от РИОСВ-Русе.С Уведомлението можете да се запознаете тук.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.