Уведомление за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на улична мрежа в община Иваново...."

О Б Я ВАНа основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:„Рехабилитация на улична мрежа в община Иваново:- с. Иваново - ул. „Никола Вапцаров от ОТ 54 до ОТ 68 и ул. „Митко Палаузов от ОТ 51 до ОТ 52 и ОТ 53;- с. Красен – ул. „Панайот Волов от ОТ 91 до ОТ 108;- с. Пиргово – ул. „Ангел Кънчев от ОТ 51 до ОТ 42;- с. Сваленик – ул. „Крум Г. Копанков от ОТ 34 до ОТ 66.Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.С Уведомлението можете да се запознаете тук.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Красен, Кметство Пиргово, Кметство Сваленик или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 12.07.2022 г.