Уведомление за инвестиционно предложение: "Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в село Пиргово"

О Б Я В Л Е Н И Еза инвестиционно предложениеНа основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната средаОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:„Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхват на имоти № № 803, 804, 805, 806, 807 в кв. 62 по плана на село Пиргово, община Иваново, област Русе, ул. „ПиргосКъм Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.С Уведомлението можете да се запознаете тук.Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Пиргово или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината, на 16.09.2022 г.