Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Светлозар Николов Димитров и всички други заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-09-402/19.09.2022 г. за изземване

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуналния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Светлозар Николов Димитров и всички други заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-09-402/19.09.2022 г. от Кмета на Община Иваново за изземване по чл. 65 от Закона за общинската собственост, за:

Урегулиран поземлен имот /УПИ/  II в кв. 47а по регулационния план на с. Красен, Община Иваново, Област Русе, представляващ незастроен парцел, отреден за жилищно застрояване, с площ 1050 кв.м., при граници и съседи: УПИ III, УПИ I и улица, предмет на акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 826/19.09.2003 г.

Имотът е отреден за жилищно застрояване. Същият не е застроен и върху него е отстъпено право на строеж на Светлозар Николов Димитров.

С настоящото Ви уведомяваме, че в 7-дневен срок от съобщаване на уведомлението може да представите в Община Иваново писмени обяснения, възражения и доказателства от значение за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.

Дата: 14.10.2022 г.