Заповед № РД-09-449/13.10.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Червен.

 

v

З А П О В Е Д

 

№ РД - 09 - 449/

с. Иваново, 13.10.2022 г.

 

В изпълнение на Решение № 504 по Протокол № 44/21.09.2022 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с  тайно наддаване, съгласно  чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-119 в кв.4 по регулационния план на с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-09-744/25.10.2013 г. на кмета на Община Иваново, с адрес: ул. „Баба Тонка“, с площ от 861 кв.м., при граници и съседи: север – УПИ IV-118, изток – УПИ VII-111 и УПИ VIII-110, юг – УПИ X-108, УПИ XI-107 и УПИ XII-106, запад – улица, предмет на АЧОС № 980/22.12.2014 г. за поправка на акт за частна общинска собственост № 766/14.01.2013 г., вписан в СВ- Русе под № 197, том 3, дв. вх. регистър 1615, вх. рег. № 1641 от 16.02.2013 г. 

2. Определям началната тръжна цена на описания в т. 1 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 13 470,00 лв. (тринадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева) без ДДС.

3. Депозитът за участие е в размер на 1 347,00 лв. (хиляда триста четиридесет и седем лева) без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Цената на тръжната документация за имота по т. 1 е 50,00 лв. (петдесет лева), като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж). При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

5. Търгът да се проведе на 07.11.2022 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

6. Повторният търг да се проведе на 28.11.2022 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

7. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търга – 12:00 часа на 31.10.2022 г., а за повторния търг – 12:00 часа на 21.11.2022 г. Документите за участие в търга се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

8. Утвърждавам тръжна документация, за имота по т. 1, неразделна част от настоящата заповед.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе