Повторен търг с явно наддаване на 07.11.2022 г. за имот в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

 

ОБЩИНА ИВАНОВО 

В изпълнение на Заповед № РД-09-417/26.09.2022 г. на кмета на Община Иваново и Решение № 489 по Протокол № 43/25.08.2022 г. на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 17.10.2022 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-445/11.10.2022 г. на кмета на Община Иваново 

ОБЯВЯВА: 

I. Повторен публичен търг с явно наддаване на 07.11.2022 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75), за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I-750 в кв. 7 по кадастралния план на с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/15.12.2000 г. на МРРБ и ПУР, реш. № 269/26.01.2006 г. на ОбС Иваново, с административен адрес: ул. „Христо Ботев“ № 8, с площ 561  кв.м., заедно с изградените в имота: 1. Масивна едноетажна административна сграда с идентификатор 501.750.1 със застроена площ от 51 кв.м., построена през 1947 г. и 2. Паянтова едноетажна сграда с идентификатор 501.750.2 със застроена площ от 44 кв.м., построена през 1949 г., при граници и съседи: север – ПИ № 501.748, за който е образуван VI-748, изток – имот № 501.9567-улица, юг – ПИ № 501.752, запад - ПИ № 501.751 и ПИ № 501.749, предмет на АЧОС № 1396/30.11.2016 г.

II. началната тръжна цена на описания в т. 1 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 58 300,00 лв. (петдесет и осем хиляди и триста лева) без ДДС и стъпка за наддаване от 10% в размер на 5 830,00 (пет хиляда осемстотин и тридесет лева).

III. Депозитът за участие е в размер на 5 830,00 лв. (пет хиляда осемстотин и тридесет лева) без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

IV. Цената на тръжната документация за имота по т. 1 е 50,00 лв. (петдесет лева), като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж). При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

V. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в повторния търг - 12:00 часа на 31.10.2022 г. Документите за участие в повторния търг се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

До участие в повторния търг се допускат само лица, подали необходимите документи.