Повторни търгове с тайно наддаване на 14.11.2022 г. за имоти в с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе

ОБЩИНА ИВАНОВО 

В изпълнение на Заповед № РД-09-435/04.10.2022 г. на кмета на Община Иваново и Решение № 486 и № 487 по Протокол № 43/25.08.2022 г. на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 24.10.2022 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-455/19.10.2022 г. на кмета на Община Иваново 

ОБЯВЯВА: 

I. Повторни публични търгове с тайно наддаване на 14.11.2022 г. от 10:45 и 11:00 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75), за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39520.10.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-762/30.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, ЕКАТТЕ 39520, местност „ХАРМАНИТЕ“,  с площ от 747 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: 4, при граници поземлени имоти с идентификатори: 39520.12.75, 39520.10.172, 39520.10.141, 39520.10.336, за имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 211/02.08.2007 г.

2. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39520.10.141 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-762/30.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, ЕКАТТЕ 39520, местност „ХАРМАНИТЕ“,  с площ от 967 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: 4, при граници поземлени имоти с идентификатори: 39520.10.173, 39520.10.172, 39520.10.171, 39520.10.170, 39520.10.151, 39520.10.140, 39520.10.336, за имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 216/03.08.2007 г.

II. началната тръжна цена на описания в т. 1 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 3 000,00 лв. (три хиляди лева) без ДДС

III. началната тръжна цена на описания в т. 2 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 2 450,00 лв. (две хиляди четиристотин и петдесет лева) без ДДС

 IV. Депозитът за участие на описания в т. 1 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 300,00 лв. (триста лева) без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

V. Депозитът за участие на описания в т. 2 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 245,00 лв. (двеста четиридесет и пет лева) без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе

VI. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите по т. 1 и т. 2 е 50.00 лв. (петдесет лева) без ДДС, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/. При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

VII. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в повторния търг - 12:00 часа на 07.11.2022 г. Документите за участие в повторния търг се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

До участие в повторния търг се допускат само лица, подали необходимите документи.