Заповед № РД - 09 - 466/31.10.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) № 501.42 в кв. 77 по кадастралния план на село Щръклево.

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД - 09 – 466/

с. Иваново, 31.10.2022 г.

 

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 24.10.2022 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-455/19.10.2022 г. на кмета на Община Иваново

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ КАМЕН НЕДЕЛЧЕВ ЯНАКИЕВ, ЕГН: ***********, л.к. № **********, издадена на **************, постоянен адрес: ***********************, за участник, спечелил проведения на 24.10.2022 г. търг и ЗА КУПУВАЧ на недвижим  имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) № 501.42, в кв. 77, с площ 544 кв.м., по кадастралния план на с. Щръклево, ЕКАТТЕ 84049, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/15.12.2000 г. на МРРБ, при граници и съседи: север: ПИ 501.41, изток: ПИ 501.44, юг: ПИ 501.43, запад: улица, за имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 501/01.08.2011 г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 6 920,00 лв. (шест хиляди деветстотин и двадесет лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед КАМЕН НЕДЕЛЧЕВ ЯНАКИЕВ, следва да  заплати:

3.1. Сума в размер на 6 233,00 лв. (шест хиляди двеста тридесет и три лева) без ДДС, представляваща разликата между достигнатата на търга продажна цена от 6 920,00 лв. (шест хиляди деветстотин и двадесет лева) без ДДС и внесения депозит от 687,00 лв. (шестстотин осемдесет и седем лева) по банков път: IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума, в размер на 1 384,00 лв. (хиляда триста осемдесет и четири лева), представляваща 20% ДДС, по банков път: IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА АНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 179,92 лв. (сто седемдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, по банков път – IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.4. Сума в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 44, ал. 4 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.5. Сума в размер на 10,00 лв. (десет лева), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на купувача по реда на АПК.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе