Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Иван Иванов Милчев и всички други заинтересовани лица за започване на административно производство по издаване на заповед.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Иваново на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 26 от АПК, уведомява Иван Иванов Милчев и всички други заинтересовани лица за започване на административно производство по издаване на заповед за изземване по чл. 65 от Закона за общинската собственост, за:

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-1762, в кв. 134 по кадастралния план на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, представляващ незастроен парцел, отреден за жилищно застрояване, с площ 912 кв. м., при граници и съседи: ПИ 501.1759, ПИ 501.2154, ПИ 501.2153, ПИ 501.1761, ПИ 501.1763 и улица, предмет на акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 145/09.03.2007 г. 

Имотът е отреден за жилищно застрояване. Същият не е застроен и върху него е отстъпено право на строеж на Иван Иванов Милчев.

С настоящото Ви уведомяваме, че в 7-дневен срок от съобщаване на уведомлението може да представите в Община Иваново писмени обяснения, възражения и доказателства от значение за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.