Заповед № РД-09-483/08.11.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Красен и с. Кошов.

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД - 09 - 483/

с. Иваново, 08.11.2022 г.

 

 

В изпълнение на Решения № 515, № 516, № 517 и № 518 по Протокол № 46/20.10.2022 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгласно  чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

№ по ред

Акт за общинска собственост

Имот

Площ в кв.м/

дка

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева 10%

Начален час на търга

1.

АЧОС

№ 2432/ 16.09.2022 г.

Урегулиран поземлен имот I в кв. 47а  по регулационния план на с. Красен, община Иваново, област Русе, одобрен със Заповед № 288/05.05.1987 г., изменена със Заповед № 277/04.12.1989 г. на кмета на Община Иваново, при граници и съседи: север – улица, изток – УПИ II, юг и запад – землищна граница.

1000

кв.м.

13 170,00

1 317,00

10:30

2.

АЧОС

№ 2433/

16.09.2022 г.

Урегулиран поземлен имот III в кв. 47а  по регулационния план на с. Красен, община Иваново, област Русе, одобрен със Заповед № 288/05.05.1987 г., изменена със Заповед № 277/04.12.1989 г. на кмета на Община Иваново, при граници и съседи: север – улица, изток и юг - землищна граница, запад - УПИ II.

665 кв.м.

7 980,00

798,00

10:45

3.

АЧОС

№ 2397/

20.07.2022 г.

Имот № 95.131 по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Кошов, общ. Иванов, обл.  Русе, местност „До стадиона“, одобрен със Заповед № 9500-361/30.06.2008 г. на Областния управител на област Русе, начин на трайно ползване: „Параграф 4“ – незастроен, при граници и съседи: североизток – имот № 95.134, имот № 95.133, имот № 95.132 , юг – имот № 95.123, имот № 95.124, имот № 95.125, северозапад – № 95.201 – местен път и имот № 95.156.

702 кв.м.

7 880,00

788,00

11:15

4.

АЧОС

№ 2418/

26.08.2022 г.

Имот № 95.132 по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Кошов, общ. Иванов, обл.  Русе, местност „До стадиона“, одобрен със Заповед № 9500-361/30.06.2008 г. на Областния управител на област Русе, начин на трайно ползване: „Параграф 4“ – незастроен, при граници и съседи: север – улица, изток - имот № 95.121, юг – имот № 95.122, запад - имот № 95.131 и имот № 95.133.

644 км.м.

7 450,00

745,00

11:30

 

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от обявената начална цена за всеки от имотите в таблицата по т. 1 и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе

3. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите в таблицата по т. 1 е 50.00 лв. /петдесет лева/, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/. При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Търговете да се проведат на 28.11.2022 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

5. Повторните търгове да се проведат на 19.12.2022 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

6. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търговете – 12:00 часа на 21.11.2022 г., а за повторните търгове – 12:00 часа на 12.12.2022 г. Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/ в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

7. Утвърждавам тръжна документация, за всеки от имотите в таблицата по т. 1, неразделна част от настоящата заповед.

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе