Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект дере с титуляр: Община Иваново     Със Съобщението на Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите можете да се запознаете тук.