Повторни търгове с тайно наддаване на 19.12.2022 г. за имоти в с. Красен и с. Кошов, общ. Иваново, обл. Русе

 

ОБЩИНА ИВАНОВО 

В изпълнение на Заповед № РД-09-483/08.11.2022 г. на кмета на Община Иваново и Решения № 515, № 516, № 517 и № 518 по Протокол № 46/20.10.2022 г. на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 28.11.2022 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-502/23.11.2022 г. на кмета на Община Иваново 

ОБЯВЯВА: 

1. Повторни публични търгове с тайно наддаване на 19.12.2022 г. в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75), за продажба  на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

№ по ред

Акт за общинска собственост

Имот

Площ в кв.м/

дка

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева 10%

Начален час на търга

1.

АЧОС

№ 2432/ 16.09.2022 г.

Урегулиран поземлен имот I в кв. 47а  по регулационния план на с. Красен, община Иваново, област Русе, одобрен със Заповед № 288/05.05.1987 г., изменена със Заповед № 277/04.12.1989 г. на кмета на Община Иваново, при граници и съседи: север – улица, изток – УПИ II, юг и запад – землищна граница.

1000

кв.м.

13 170,00

1 317,00

10:30

2.

АЧОС

№ 2397/

20.07.2022 г.

Имот № 95.131 по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Кошов, общ. Иванов, обл.  Русе, местност „До стадиона“, одобрен със Заповед № 9500-361/30.06.2008 г. на Областния управител на област Русе, начин на трайно ползване: „Параграф 4“ – незастроен, при граници и съседи: североизток – имот № 95.134, имот № 95.133, имот № 95.132 , юг – имот № 95.123, имот № 95.124, имот № 95.125, северозапад – № 95.201 – местен път и имот № 95.156.

702 кв.м.

7 880,00

788,00

11:15

3.

АЧОС

№ 2418/

26.08.2022 г.

Имот № 95.132 по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Кошов, общ. Иванов, обл.  Русе, местност „До стадиона“, одобрен със Заповед № 9500-361/30.06.2008 г. на Областния управител на област Русе, начин на трайно ползване: „Параграф 4“ – незастроен, при граници и съседи: север – улица, изток - имот № 95.121, юг – имот № 95.122, запад - имот № 95.131 и имот № 95.133.

644 км.м.

7 450,00

745,00

11:30

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от обявената начална цена за всеки от имотите в таблицата по т. 1 и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите в таблицата по т. 1 е 50.00 лв. /петдесет лева/, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/. При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в повторния търг - 12:00 часа на 12.12.2022 г. Документите за участие в повторния търг се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

До участие в повторния търг се допускат само лица, подали необходимите документи.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе