Заповед № РД-09-548/14.12.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Кошов.

 

З А П О В Е Д

 

№ РД - 09 – 548/

с. Иваново, 14.12.2022 г.

 

В изпълнение на Решение № 527 по Протокол № 48/24.11.2022 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с  тайно наддаване, съгласно  чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 95.143 по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Кошов, общ. Иванов, обл.  Русе, местност „До стадиона“, одобрен със Заповед № 9500-361/30.06.2008 г. на Областния управител на област Русе, с площ  от 474 кв.м., начин на трайно ползване: „Параграф 4“, при граници и съседи: 39205.95.144 - параграф 4, 39205.95.148 - параграф 4, 39205.95.142 - параграф 4, землищна граница. За имота е съставен Акт за общинска собственост № 1991/19.10.2020 г. вписан в Служба по вписванията – Русе под вх. рег. № 11133 от 27.10.2020 г., акт № 74, том 30, дело № 6168, ДВР 10859.

2. Определям началната тръжна цена на описания в т. 1 недвижим имот – частна общинска собственост в размер на 5 570,00 лв. (пет хиляди петстотин и седемдесет лева) без ДДС.

3. Депозитът за участие е в размер на 557,00 лв. (петстотин петдесет и седем лева) без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Цената на тръжната документация за имота по т. 1 е 50,00 лв. (петдесет лева), като сумата не се възстановява. Тръжната документация се закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж). При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

5. Търгът да се проведе на 16.01.2023 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

6. Повторният търг да се проведе на 06.02.2023 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

7. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търга – 12:00 часа на 09.01.2023 г., а за повторния търг – 12:00 часа на 30.01.2023 г. Документите за участие в търга се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

8. Утвърждавам тръжна документация, за имота по т. 1, неразделна част от настоящата заповед.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе