Заповед № РД-09-547/14.12.2022 г.за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с. Щръклево.

 

З А П О В Е Д

 

№ РД - 09 - 547/

с. Иваново, 14.12.2022г.

 

В изпълнение на Решение № 513 по Протокол № 46/20.10.2022г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2, от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет с. Иваново

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) 501.1262, кв. 85, с площ от 490 кв.м, по кадастрален план на с. Щръклево, ЕКАТТЕ: 84049 общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/15.12.2000 г. на МРРБ и ПУР, решение № 269/26.01.2006 г. на ОбС Иваново, отреден за жилищно застрояване, с административен адрес: ул. „Роза“, при граници и съседи: север: УПИ X-2555, изток: ПИ 501.1260 и ПИ 501.1261, юг: ПИ 501.1263, запад - улица, за имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 524/24.11.2011 г.

2. Началната тръжна цена на описания в т. 1 недвижим имот – частна общинска собственост е в размер на 7 450,00 лв. (седем хиляди четиристотин и петдесет лева)  без ДДС.

 3. Депозитът за участие е в размер на 745.00 лв. /седемстотин четиридесет и пет лева/ без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по следната банкова сметка на Община Иваново - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон Русе.

4. Цената на тръжната документация за недвижимия имот  по т. 1 е 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/. При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

5. Търгът да се проведе на 16.01.2023 г. от 10:45 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

6. Повторният търг да се проведе на 06.02.2023 г. от 10:45 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

7. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търга - 12:00 часа на 09.01.2023 г., а за повторният търг - 12:00 часа на 30.01.2023 г. Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж/ в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

8. Утвърждавам тръжна документация, за недвижим имот – частна общинска собственост, описана в т. 1, неразделна част от настоящата заповед.

 

Настоящата заповед се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за заповедната книга на Община Иваново, един за и.д. гл. счетоводител и един за служител „общинска собственост” - за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се постави на таблото в сградата на Община Иваново и на таблото в сградата на кметството на с. Щръклево. Заповедта да се публикува в един регионален ежедневник и на интернет страницата на Община Иваново.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

 

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе