Заповед № РД - 09 - 556/21.12.2022 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I в кв. 47а по регулационния план на село Красен.

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД - 09 – 556/

с. Иваново, 21.12.2022 г.

 

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 19.12.2022 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-502/23.11.2022 г. на кмета на Община Иваново

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ, ЕГН: ***********, , л.к. № ***********, издадена на ***************, постоянен адрес: *******************, за участник, спечелил проведения на 19.12.2022 г. търг и ЗА КУПУВАЧ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I с площ 1000 кв.м. в кв. 47а по регулационния план на с. Красен, община Иваново, област Русе, одобрен със Заповед № 288/05.05.1987 г., изменена със Заповед № 277/04.12.1989 г. на кмета на Община Иваново, при граници и съседи: север – улица, изток – УПИ II, юг и запад – землищна граница, предмет на АЧОС № 2432/16.09.2022 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 825/19.09.2003 г., вписан в СВ-Русе с вх. рег. № 11409 от 07.09.2022 г., под № 17, том 33, дело № 6738, ДВР 11063.                                                                                                      

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 13 250,00 лв. (тринадесет хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ, следва да заплати:

3.1. Сума в размер на 11 933,00 лв. (единадесет хиляди деветстотин тридесет и три лева) без ДДС, представляваща разликата между достигнатата на търга продажна цена от 13 250,00 лв. (тринадесет хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС и внесения депозит от 1 317,00 лв. (хиляда триста седемнадесет лева) по банков път: IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума, в размер на 2 650,00 лв. (две хиляди шестстотин и петдесет лева), представляваща 20% ДДС, по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F2318200, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА АНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 344,50 лв. (триста четиридесет и четири лева и петдесет стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, по банков път – IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.4. Сума в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 40б, ал. 1 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.5. Сума в размер на 13,25 лв. (тринадесет лева и двадесет и пет стотинки), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

Настоящата заповед се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за подреждане в заповедната книга на Община Иваново, един за служител „Общинска собственост” за сведение и изпълнение, един за и.д. гл. счетоводител и един за връчване на купувача по реда на АПК.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе