СТАРТИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИВАНОВО“

                                                                                                   

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 – 2027 г.,

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“
Стартира предоставянето на топъл обяд по проект „Топъл обяд в община Иваново“На 03.01.2023 г. стартира предоставянето на топъл обяд по Проект „Топъл обяд в община Иваново“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ +).

На 18.11.2022 година, бе подписан административен договор № BG05SFPR003-1.001-0040-C02 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Топъл обяд в община Иваново“ на обща стойност на проекта 379 209.60 лв. Предоставянето на услугата стартира на 03.01.2023 година. Същата ще се предоставя до 30 септември 2025 г. в рамките на 33 месеца. Проекта цели да подпомогнат най-нуждаещите лица, на които да бъде предоставен топъл обяд и съпътстващи мерки

Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на Община Иваново, извърши подбор от подадените заявления-декларации и изготви поименни списъци на одобрените потребители. Услугата „Топъл обяд“ се предоставя от Домашен социален патронаж, който ще осигурява безплатен топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт на потребителите в дните от понеделник до петък включително на общо 150 потребители от целевите групи на територията на община Иваново.

Основни целеви групи по Проекта са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.