Заповед № РД-09-15/11.01.2023 г.за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Мечка и с. Красен.

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД - 09 – 15/

с. Иваново, 11.01.2023 г.

 

 

В изпълнение на Решения № 539 и № 540 по Протокол № 49/22.12.2022 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгласно  чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

№ по ред

Акт за общинска собственост

Имот

Площ в кв.м/

дка

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева 10%

Начален час на търга

1.

АЧОС

2453/ 09.11.2022 г.

Урегулиран поземлен имот II в кв. 47а  по регулационния план на с. Красен, община Иваново, област Русе, одобрен със Заповед № 288/05.05.1987 г., изменена със Заповед № 277/04.12.1989 г. на кмета на Община Иваново, при граници и съседи: север – улица, изток – УПИ III, юг – землищна граница, запад – УПИ I.

1050

кв.м.

14 740,00

1 474,00

10:30

2.

АЧОС

№ 2445/

12.10.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 47977.74.85 по КККР на с. Мечка, община Иваново, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-763/30.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, местност „Стълпище“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, категория на земята: 6, при граници и съседи: 47977.74.84, 47977.888.9901, 47977.74.1, 47977.74.82.

584 кв.м.

1 430,00

143,00

10:45

3.

АЧОС

№ 2450/

14.10.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 47977.74.83 по КККР на с. Мечка, община Иваново, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-763/30.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, местност „Стълпище“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, при граници и съседи: 47977.74.1, 47977.74.82.

500 кв.м.

960,00

96,00

11:00

4.

АЧОС

№ 2447/

12.10.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 47977.48.74 по КККР на с. Мечка, община Иваново, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-763/30.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, местност „Стълпище“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, категория на земята: 6, при граници и съседи: 47977.48.3, 47977.74.82, 47977.73.4, 47977.48.73.

500 км.м.

1760,00

176,00

11:15

5.

АЧОС

№ 2446/

12.10.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 47977.48.73 по КККР на с. Мечка, община Иваново, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-763/30.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, местност „Стълпище“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, категория на земята: 6, при граници и съседи: 47977.48.3, 47977.48.74, 47977.73.4, 47977.58.71.

463 км.м.

1 620,00

162,00

11:30

 

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от обявената начална цена за всеки от имотите в таблицата по т. 1 и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите в таблицата по т. 1 е 50.00 лв. /петдесет лева/, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/. При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Търговете да се проведат на 13.02.2023 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

5. Повторните търгове да се проведат на 06.03.2023 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

6. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търговете – 12:00 часа на 06.02.2023 г., а за повторните търгове – 12:00 часа на 27.02.2022 г. Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/ в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

7. Утвърждавам тръжна документация, за всеки от имотите в таблицата по т. 1, неразделна част от настоящата заповед.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе