Заповед № РД - 09 - 19/17.01.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ имот № 95.143 по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Кошов

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД - 09 – 19/

с. Иваново, 17.01.2023 г.

 

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 80 от Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 16.01.2023 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-14/10.01.2023 г. на кмета на Община Иваново

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

1. ОПРЕДЕЛЯМ КАТЕРИНА ЦЕЦКОВА КОЛЕВА, ЕГН: **********, , л.к. № **********, издадена на *********************, постоянен адрес: **************, за участник, спечелил проведения на 16.01.2023 г. търг и ЗА КУПУВАЧ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 95.143 по плана на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Кошов, общ. Иванов, обл.  Русе, местност „До стадиона“, одобрен със Заповед № 9500-361/30.06.2008 г. на Областния управител на област Русе, с площ  от 474 кв.м., начин на трайно ползване: „Параграф 4“, при граници и съседи: 39205.95.144 - параграф 4, 39205.95.148 - параграф 4, 39205.95.142 - параграф 4, землищна граница. За имота е съставен Акт за общинска собственост № 1991/19.10.2020 г. вписан в Служба по вписванията – Русе под вх. рег. № 11133 от 27.10.2020 г., акт № 74, том 30, дело № 6168, ДВР 10859.                                                                                     

2. ОПРЕДЕЛЯМ продажна цена на имота, подробно описан в т. 1 в размер на 5 580,00 лв. (пет хиляди петстотин и осемдесет лева) без ДДС.

3. В 1-месечен срок от връчване на настоящата заповед КАТЕРИНА ЦЕЦКОВА КОЛЕВА, следва да заплати:

3.1. Сума в размер на 5 023,00 лв. (пет хиляди двадесет и три лева) без ДДС, представляваща разликата между достигнатата на търга продажна цена от 5 580,00 лв. (пет хиляди петстотин и осемдесет лева) без ДДС и внесения депозит от 557,00 лв. (петстотин петдесет и седем лева) по банков път: IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.2. Сума, в размер на 1 116,00 лв. (хиляда сто и шестнадесет лева), представляваща 20% ДДС, по банков път: IBAN: BG46 CECB 979084F2318200, BIC: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 56 00 при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА АНКА“ АД – клон Русе.

3.3. Сума в размер на 145,08 лв. (сто четиридесет и пет лева и осем стотинки), представляваща 2,6% местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин по ЗМДТ, по банков път – IBAN: BG46 CECB 979084F23182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, код за вид плащане: 44 25 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3.4. Сума в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща направените разноски за изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка на имота по чл. 40б, ал. 1 от Наредба № 10 на Общински съвет – Иваново по банков път – IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

3.5. Сума в размер на 10,00 лв. (десет лева), представляваща разходите за вписване на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, по банков път: IBAN: BG06 CECB 9790 31F2 3182 00, BIC код на банката: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон РУСЕ.

4. В 7-дневен срок от плащане на сумите по т. 3 и представяне на документ за извършеното плащане от купувача, служител „Общинска собственост” да подготви договор за покупко-продажба с лицето по т. 1 и го предложи за подпис.

5. Разходите по вписването на договора в Служба по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията са за сметка на купувача.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе