Повторен търг с тайно наддаване на 06.02.2023 г. за имот в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

ОБЩИНА ИВАНОВО 

В изпълнение на Заповед № РД-09-547/14.12.2022 г. на кмета на Община Иваново и Решение № 513 по Протокол № 46/20.10.2022 г. на Общински съвет – Иваново, във връзка с протокол от 16.01.2023 г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-13/10.01.2023 г. на кмета на Община Иваново 

ОБЯВЯВА: 

I. Повторен публичен търг с тайно наддаване на 06.02.2023 г. от 10:45 часа, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75), за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) 501.1262, кв. 85, с площ от 490 кв. м, по кадастрален план на с. Щръклево, ЕКАТТЕ: 84049 общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158/15.12.2000 г. на МРРБ и ПУР, решение № 269/26.01.2006 г. на ОбС Иваново, отреден за жилищно застрояване, с административен адрес: ул. „Роза“, при граници и съседи: север: УПИ X-2555, изток: ПИ 501.1260 и ПИ 501.1261, юг: ПИ 501.1263, запад - улица, за имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 524/24.11.2011 г. 

II.  . Началната тръжна цена на описания в т. 1 недвижим имот – частна общинска собственост е в размер на 7 450,00 лв. (седем хиляди четиристотин и петдесет лева)  без ДДС.

 II. Депозитът за участие е в размер на 745.00 лв. /седемстотин четиридесет и пет лева/ без ДДС, представляващ 10% от обявената начална тръжна цена и се внася по следната банкова сметка на Община Иваново - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД - клон Русе.

III. Цената на тръжната документация за недвижимия имот  по т. 1 е 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/. При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

IV. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в повторния търг - 12:00 часа на 30.01.2023 г. Документите за участие в повторния търг се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 - І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

До участие в повторния търг се допускат само лица, подали необходимите документи.