Публични регистри, съхранявани от Община Иваново

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем
Регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество
Регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост
Главен регистър на частната общинска собственост
Главен регистър на публичната общинска собственост
Регистър на концесиите
Регистър по приватизация
Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение
Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване
Регистър на издадените разрешителни за строеж
Регистър на техническите паспорти на строежите
Регистър на заверените технически паспорти на сгради
Регистър на обектите, въведеин в експлоатация
Регистър на издадените разрешения за поставяне
Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им
Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП
Информация за предадените за оползотворяване отпадъци
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон
Регистър на разрешителни за водовземане
Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост
Регистър на търговските дружества с общинско участие
Регистър на търговските дружества, в които участва общината
Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината
Регистър на рекламно-информационните елементи
Регистър на даренията
Регистър на местните поделения на вероизповеданията
Регистър на домашни и безстопанствени кучета
Регистър на одобрените инвестиционни проекти
Регистър на заявленията за достъп до обществена информация
Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници
Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии
Регистър на категоризираните туристически обекти
Регистър на социални институти и услуги
Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността
Списък на училища, детски градини и обслужващи звена
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Иваново
Регистър на предложенията за провеждане на местен референдум
Списък на второстепенните разпоредители с бюджет
Списък на издадените общи административни актове

Всички регистри се поддържат актуални и се публикуват в Портала за отворени дании на Република България.