Уведомление за инвестиционно предложение: „Реконструкция и укрепване на два съществуващи водостока над р. Бели Лом, местност „Голям лом“ в землището на с. Нисово, община Иваново, област Русе“

 ОБЯВЛЕНИЕЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕНа основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002г., изм. ДВ, бр. 21/2021г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019г.)ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:           „Реконструкция и укрепване на два съществуващи водостока над р. Бели Лом, местност „Голям лом“ в землището на с. Нисово, община Иваново, област Русе“.             Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, кметство с. Нисово или РИОСВ-Русе с адрес: „Придунавски булевард“ № 20, пощенски код  - 7000.   С уведомлението можете да се запознаете тук       Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, кметство с. Нисово или РИОСВ-Русе с адрес: „Придунавски булевард“ № 20, пощенски код  - 7000.