Повторни търгове с тайно наддаване на 06.03.2023 г. за имоти в с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе

Община Иваново в изпълнение на Решение № 539 по Протокол № 49/22.12.2022 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново и Заповед № РД-09-15/11.01.2023 г. на Кмета на Община Иваново.

 

О Б Я В Я В А:

1. Публични търгове с тайно наддаване, съгласно  чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

№ по ред

Акт за общинска собственост

Имот

Площ в кв.м/

дка

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева 10%

Начален час на търга

1.

АЧОС

№ 2445/

12.10.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 47977.74.85 по КККР на с. Мечка, община Иваново, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-763/30.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, местност „Стълпище“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, категория на земята: 6, при граници и съседи: 47977.74.84, 47977.888.9901, 47977.74.1, 47977.74.82.

584 кв.м.

1 430,00

143,00

10:45

2.

АЧОС

№ 2450/

14.10.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 47977.74.83 по КККР на с. Мечка, община Иваново, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-763/30.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, местност „Стълпище“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 6, при граници и съседи: 47977.74.1, 47977.74.82.

500 кв.м.

960,00

96,00

11:00

3.

АЧОС

№ 2447/

12.10.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 47977.48.74 по КККР на с. Мечка, община Иваново, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-763/30.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, местност „Стълпище“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, категория на земята: 6, при граници и съседи: 47977.48.3, 47977.74.82, 47977.73.4, 47977.48.73.

500 км.м.

1760,00

176,00

11:15

4.

АЧОС

№ 2446/

12.10.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 47977.48.73 по КККР на с. Мечка, община Иваново, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-763/30.10.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, местност „Стълпище“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, категория на земята: 6, при граници и съседи: 47977.48.3, 47977.48.74, 47977.73.4, 47977.58.71.

463 км.м.

1 620,00

162,00

11:30

 

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от обявената начална цена за всеки от имотите в таблицата по т. 1 и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите в таблицата по т. 1 е 50,00 лв. (петдесет лева), като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация се закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж). При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Повторните търгове ще се проведат на  06.03.2023 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75).

5. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в повторните търгове – 12:00 часа на 27.02.2023 г. Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината (с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж) в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

До участие в търговете се допускат само лица, подали необходимите документи.

 

КМЕТ: Георги Миланов