Заповед № РД-09-63/13.02.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване съгл. чл.74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Табачка.

 

З А П О В Е Д

 

№ РД - 09 -63/

с. Иваново, 13.02.2023 г.

 

В изпълнение на Решение № 565  по Протокол № 50/26.01.2023 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгласно  чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

№ по ред

Акт за общинска собственост

Имот

Площ в кв.м/

дка

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева 10%

Начален час на търга

1.

АЧОС

2484/ 05.12.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 72028.134.22 по КККР на с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе, одобрени със Заповед №РД-18-350/22.05.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес: ул. „Трети март“ № 13, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), при граници и съседи: 72028.134.21,

72028.134.68, 72028.134.23,72028.134.69

1407

кв.м.

12 090,00

1 209,00

11:15

2.

АЧОС

№ 2485/

05.12.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 72028.134.23 по КККР на с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе, одобрени със Заповед №РД-18-350/22.05.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес: ул. „Трети март“ № 11, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), при граници и съседи: 72028.134.69,72028.134.22,72028.134.21,72028.134.20,72028.134.24

1288 кв.м.

11 070,00

1 107,00

11:30

 

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от обявената начална цена за всеки от имотите в таблицата по т. 1 и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите в таблицата по т. 1 е 50.00 лв. /петдесет лева/, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/. При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Търговете да се проведат на 15.03.2023 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

5. Повторните търгове да се проведат на 05.04.2023 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

6. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търговете – 12:00 часа на 06.03.2023 г., а за повторните търгове – 12:00 часа на 29.03.2023 г. Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/ в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

7. Утвърждавам тръжна документация, за всеки от имотите в таблицата по т. 1, неразделна част от настоящата заповед.

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе