Заповед № РД-09-65/14.02.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгл. чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Церовец.

 

З А П О В Е Д

 

№ РД - 09 - ...65/.........

с. Иваново, …14.02...2023 г.

 

 

В изпълнение на Решение № 561 по Протокол № 50/26.01.2023 г. на Общински съвет – Иваново и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 68, ал. 2 от Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост (НРПУРИВОбС) на Общински съвет – Иваново

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

  1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, съгласно  чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

№ по ред

Акт за общинска собственост

Имот

Площ в кв.м/

дка

Начална тръжна цена в лева без ДДС

Депозит в лева 10%

Начален час на търга

1.

АЧОС

№ 2454/

11.11.2022 г.

 

Поземлен имот (ПИ) № 81 в кв. 8, по регулационния план на с. Церовец, община Иваново, одобрен със Заповед № 5329/17.09.1954 г., при граници: север: улица, изток: ПИ № 78, юг: УПИ V-80 и УПИ VI-79, запад: ПИ № 82

1 604 кв.м.

7 750.00

775.00

10:30

2.

АЧОС

№ 2455/

11.11.2022г.

Поземлен имот (ПИ) № 82 в кв. 8, с площ 438 кв. м., по регулационния план на с. Церовец, община Иваново, одобрен със Заповед № 5329/17.09.1954 г., при граници: север: улица, изток: ПИ № 81, юг: УПИ IV-85, запад: ПИ № 83

438 кв.м.

2 160.00

216.00

10:45

3.

АЧОС

№2456/

11.11.2022 г

 

Поземлен имот (ПИ) № 83 в кв. 8, с площ 428 кв. м., по регулационния план на с. Церовец, община Иваново, одобрен със Заповед № 5329/17.09.1954 г., при граници: север: улица, изток: ПИ № 82, юг: УПИ IV-85, запад: ПИ № 84

 428  кв.м.

2 070.00

207.00

11:00

2. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от обявената начална цена за всеки от имотите в таблицата по т. 1 и се внася по банков път - IBAN: BG13 CECB 9790 33F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

3. Цената на тръжната документация за всеки един от имотите в таблицата по т. 1 е 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, като сумата  не  се  възстановява. Тръжната документация  се  закупува от Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/. При плащане на сумата по банков път - IBAN: BG46 CECB 9790 84F2 3182 00, BIC: CECB BGSF, Код на вид плащане: 44 70 00, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – клон Русе.

4. Търговете да се проведат на 15.03.2023 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

5. Повторните търгове да се проведат на 05.04.2023 г. по реда и в часовете, посочени в таблицата на т. 1, в заседателната зала на ІІІ етаж на Община Иваново /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75/.

 6. Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на документи за участие в търговете – 12:00 часа на 06.03.2023 г., а за повторните търгове – 12:00 часа на 29.03.2023 г.

Документите за участие в търговете се подават в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване и информация  на  гражданите на Общината /с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75 – І етаж/ в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.

7. Утвърждавам тръжна документация, за всеки от имотите в таблицата по т. 1, неразделна част от настоящата заповед.

 

 

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе