СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ВАЖНО! Община Иваново уведомява, че в периода 01 - 10 март 2023 г., ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2023/2024 година.        Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са на разположение на интернет страницата на община Иваново в раздел: за общината//земеделие и гори http://ivanovo.bg/index.php?act=120, а също и в Центъра за услуги и информация на граждани на Общината в сградата на община Иваново.