Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ 2023 Г.

Регистър на Община Иваново на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2023 г.
               
ВХ. №  ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛИЧИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПОДАДЕНА В СРОК ЗАБЕЛЕЖКА
1 20.02.2023 г. Пламена***** Камбурова Специалист за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма  да  
2 23.02.2023 г. Пламена***** Камбурова Специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
3 01.03.2023 г. София***** Бърдарова Младши експерт  за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма  да  
4 13.03.2023 г. Илиян***** Златев Главен експерт за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма  да  
5 17.03.2023 г. Цветелина*****Тодорова Старши юрисконсулт за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма  да  
6 30.03.2023 София***** Бърдарова Младши експерт  за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
7 05.04.2023 Илиян***** Златев Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
8 11.04.2023 Жанета ***** Цанева Специалист за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма  да  
9 13.04.2023 Цветелина ***** Тодорова Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
10 21.04.2023 Галинка ***** Кирилова  Директор ДГ "Ален мак" с.Иваново за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
11 25.04.2023 Ивелина***** Николова Старши експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
12 27.04.2023 Йорданка ***** Иванова Старши счетоводител за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
13 27.04.2023 Иво***** Данев Старши инспектор за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
14 28.04.2023 Полина***** Иванова Старши експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
15 28.04.2023 Магдалена***** Великова Младши експерт  за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
16 28.04.2023 Галина***** Шенкова  Младши експерт  за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
17 28.04.2023 Цветелина***** Иванова  Счетоводител за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
18 28.04.2023 Бисерка***** Коева  Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
19 28.04.2023 Диана***** Тодорова  Специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
20 28.04.2023 Теодора***** Игнатова  Младши експерт  за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
21 02.05.2023 Ирина***** Иванова  Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
22 02.05.2023 Ирина***** Иванова  Директор на Дирекция "СА" за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
23 03.05.2023 Анета*****Аврамова  Старши експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
24 03.05.2023 Даринка*****Желева Кметски наместник с.Божичен  за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
25 04.05.2023 Галина***** Иларионова Секретар за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
26 05.05.2023 Антоанета***** Владимирова Специалист с.Божичен за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
27 05.05.2023 Марина***** Накова Старши експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
28 09.05.2023 Поли***** Ламбова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
29 09.05.2023 Лютвие***** Масуркова  Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
30 10.05.2023 Любка***** Стоянова  Специалист с.Кошов за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
31 10.05.2023 Жанета***** Цанева Специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
32 11.05.2023 Йоана***** Стоянова  Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
33 11.05.2023 Боряна***** Тодорова Кметски наместник с.Нисово за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
34 11.05.2023 Атанаска***** Ганева Специалист с.Нисово за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
35 11.05.2023 Илияна***** Кунчева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
36 11.05.2023 Мариана***** Драшкова Директор на Дирекция "АПОФУС" за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
37 11.05.2023 Йорданка***** Савчева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
38 11.05.2023 Светлана*****Башева Старши юрисконсулт за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
39 12.05.2023 Десислава***** Николаева Специалист с.Червен за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
40 12.05.2023 Татяна***** Тодорова Кметски наместник с.Червен за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
41 12.05.2023 Михаил***** Маринов Кметски наместник с.Кошов за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
42 12.05.2023 Пенка***** Йотова  Кметски наместник с.Табачка за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
43 12.05.2023 Галена***** Банева Кметски наместник с.Церовец за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
44 12.05.2023 Мирослава***** Радева Главен специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
45 12.05.2023 Анелия***** Дакесян Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
46 12.05.2023 Десислава***** Стоянова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
47 12.05.2023 Веселка***** Драшкова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
48 12.05.2023 Лилия*****Илиева Специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
49 12.05.2023 Милена***** Минкова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
50 12.05.2023 Венета***** Петрова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
51 12.05.2023 Галина***** Севова Старши инспектор за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
52 12.05.2023 Галина***** Мирчева Старши инспектор за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
53 12.05.2023 Светлана***** Башева Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
54 15.05.2023 Стелиана***** Димитрова Специалист за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
55 15.05.2023 Ивелина*****Лозанова Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
56 15.05.2023 Виктория***** Вълева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма  да  
57 15.05.2023 Ценка***** Парашкевова Специалист с.Табачка за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
58       заличено поради прекратяване на правоотношението