Прием по интервенциите в сектор "Пчеларство" за 2024 г.

 

От 8 февруари 2024 г. се отваря прием по интервенциите в сектор "Пчеларство" за 2024 г. със Заповед № 03-РД/437 от 30.01.2024 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Приемът ще продължи до 22 февруари 2024 г.Съгласно Заповед на министъра на земеделието и храните, финансовият ресурс за 2024 г. по интервенциите е в размер на 6 286 800,97 лева.На интернет страницата на ДФЗ в "Схеми и мерки за подпомагане" в секция "Пчеларство" - Интервенции в сектора на пчеларството 2024 г. е публикувана и Заповед на министъра на земеделието и храните съдържаща списък с разходите/активите, за които има определени референтни цени за финансовата 2024 г.Към датата на подаване на заявлението за подпомагане за включените в списъка разходи/активи, кандидатът представя една оферта. За всички останали разходи/активи, за които няма определени референтни цени, се представят три съпоставими оферти.Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) напомня на кандидатите, че с промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който е в сила от 01.01.2023 г., всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ. Кандидатите по интервенциите в сектор "Пчеларство" подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП).