Одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ В СЕЛО ПИРГОВО       Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, съобщава, че е издадена Заповед № РД-18-14 от 25.01.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК на основание чл. 49, ал.1 от ЗКИР, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.       Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 04.05.2023 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе.       Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.       Скици, справки и услуги се извършват в СГКК-Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18, ет. 6 и в община Иваново, чрез оправомощени лица по Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).