Новини

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000232 "БАТИН" ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. МЕЧКА, ОБЩ. ИВАНОВО, ОБЛ. РУСЕ И С. БАТИН И С. ГОРНО АБЛАНОВО, ОБЩ. БОРОВО, ОБЛ. РУСЕ

Заповед на Министъра на околната среда и водите

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-325/15.05.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

За обявяване на пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на община Иваново

Пълна информация
За    Обявление   № 19/12.05.2020

За    Обявление   № 19/12.05.2020

Пълна информация
За    Обявление   № 23/12.05.2020

За    Обявление   № 23/12.05.2020

Пълна информация
ЗАПОВЕД на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

За изменение на Заповед № РД-09-111/21.03.2020 г., изменена и допълнена с мои Заповеди № № РД-09-121/27.03.2020 г., РД-09-210/14.04.2020 г. и РД-09-239/27.04.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Заповед № РД-09-317/12.05.2020 г. на кмета на Община Иваново за изменение и допълнение на негова Заповед № РД-09-100/13.03.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

За изменение на Заповед № РД-09-100/13.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповеди № № РД-09-121/27.03.2020 г., РД-09-210/14.04.2020 г. и РД-09-282/04.05.2020 г.

Пълна информация
Отпадане на задължение за заплащане на наемна цена

Решение № 104 по Протокол № 11 от 30.04.2020 г.

Пълна информация