Стратегии, планове и програми

Община Иваново е част от общините в Русенска област и попада в Северен центарален район за планиране.

Като район за целенасочено въздействие попада в класификацията на:
- изостанал граничен район
- изостанал селски район

РАЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 г.

ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021 -2027 г.

 

ОТЧЕТИ

Годишен отчет на кмета на Община Иваново за изпълнение на Програмата за управление на кмета на Община Иваново (мандат 2015-2019 година) за 2018 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Иваново за периода 2014 - 2020 г. за 2019 г.

СТРАТЕГИИ   

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Иваново за периода 2015 - 2019 година       

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г.

Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги 2010 – 2015 г  

Общинска стратегия за закрила на детето 2009 - 2018 г.      

Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Иваново (2018-2019г.)

Стратегия за развитие на туризма в община Иваново за периода 2014-2020 г.   

ПЛАНОВЕ

Годишен план на дейностите  за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Иваново за 2019 г.

План за младежта на Община Иваново за 2019 г.

Годишен план на дейностите  за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Иваново за 2018 г.

План за младежта на Община Иваново за 2018 година

Общ устройствен план на община Иваново, област Русе
- Становище по екологична оценка № РУ 2-3/2016 на директора на РИОСВ - Русе
- Справка по чл. 29, ал. 1 от Наредба за екологична оценка

Доклад за 2017 г. по наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на община Иваново, съгласно Становище по ЕО № РУ 2-3/2016 г.

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Иваново за 2017 г. 

План за противодействие на тероризма в община Иваново - 2016 г.

План за действие за 2016 г. в изпълнение на Програма за младежки дейности в община Иваново 2016 – 2018 г.              

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Иваново за 2015 година    

 

Разработване проект на Общински план за развитие 2014-2020 г.

- Концепция за подготовката на ОПР 2014-2020 г.          

Общински план за развитие на община Иваново за периода 2014-2020 г.    

Междинна оценка на общински план за развитие на Община Иваново 2014-2020 г.   

Актуализиран документ на общински план за развитие на община Иваново 2014-2020 г.

План за младежки дейности за 2014 година 

План за действие 2013 г. в изпълнение на Програма за младежки дейности в Община Иваново 2013 – 2015 г.

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Иваново за 2014 г. 

План за действие на Община Иваново в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2013-2014 г.

Общински план за развитие 2005-2015
- Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2012 г. 
- Междинна оценка 
- АДИОПР 
- Последваща оценка        

План за защита при бедствия на Община Иваново 2012 г. Обща част    

Разчет за провеждане на евакуация и разсредоточаване в Община Иваново по населени места при земетресение

Разчет за евакуация и разсредоточаване на населението в Община Иваново при обяваване на бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие      

План за действие при земетресение в Община Иваново 2012 г. 

План за действие при наводнение в Община Иваново 2012 г. 

План за действие при обилни снеговалежи, снегонавявания и обледенявания в Община Иваново 2012 г.

План за действие при промишлени аварии, свързани с отделянето на отровни вещества в Община Иваново 2012 г.

План за действие при ядрена и радиационна аварии в АЕЦ „Козлодуй” и трансграничен пренос на радиоактивни продукти в Община Иваново 2012 г.

План за действие при масови горски и полски пожари в Община Иваново

 

ПРОГРАМИ 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Иваново за 2019 г.

Актуализирана (месец ноември 2018 г.) Програма за управление на отпадъците на община Иваново за периода 2016-2020 г.

Програма за младежта на Община Иваново - 2019-2020

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите,  собственост на Община Иваново за 2018 г. (посл. изм. юни 2018)

Програма за закрила на детето в Община Иваново за 2020 г.

- Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година

Програма за енергийна ефективност на Община Иваново за периода 2016-2020 г.   

Краткосрочната програма на Община Иваново за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2022 г.


        28.02.2019 г. 
        - Годишен отчет по ЗЕЕ за 2018 г. на община Иваново
        - Годишен отчет по ЗЕЕ за 2016 г. на община Иваново

Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.  

Програма за развитие на туризма в Община Иваново за 2017 г.  

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година- актуализирана на 19.05.2016 г 

Програма за управление на кмета на община Иваново за мандат 2015-2019 година

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 година     

 

Програма за младежки дейности в Община Иваново 2016- 2018 г.         

Програма за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2016-2020 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 година- актуализирана на 30.10.2015 г.          

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на кмета на община Иваново Георги Миланов за периода 2011-2015 г.  

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година - актуализирана на 21.11.2014 г.                    

Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Иваново за периода 2013 – 2023 г.

Програма за младежки дейности в Община Иваново 2013- 2015 г

Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.

Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. 

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Иваново 2016 – 2020 г.

Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация на територията на Община Иваново, Област Русе

Строителна програма за изграждане и ремонт на общинските пътища в община Иваново

Програма за развитие на туризма 2005-2015 г

Програма за управление на дейностите по отпадъците 

 

ДРУГИ

ПРОТОКОЛ № 22

ПРОТОКОЛ № 21

Протокол № 18/13.04.2018 г. от Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе  

Протокол № 19/17.08.2018 г. от Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе 

Протокол № 20/07.12.2018 г. от Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе  

Протокол № 17/30.11.2017 г. от Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР);

Протокол № 16/27.04.2017 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР);

Решения по Протокол № 16/27.04.2017 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР);

Протокол № 15/27.12.2016 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР);

Решения по Протокол № 15/27.12.2016 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР);

Протокол № 14/26.07.2016 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>

Решения по Протокол № 14/26.07.2016 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>

Протокол № 13/15.01.2016 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>        

Решения по Протокол № 13/15.01.2016 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >> 

Протокол № 12/08.12.2015 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>

Решения по Протокол № 12/08.12.2015 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>

Протокол № 11/13.05.2015 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>   

Решения по Протокол № 11/13.05.2015 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>

Протокол №7 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе >>    

Решения по Протокол №7/26.04.2013 г. от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе >>  

Заседания на работна група
Протокол № 1/01.03.2013 г.>>

Вътрешни правила на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе"

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ № 4 / 21.12.2011 г. от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

ПРОТОКОЛ № 1 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

ПРОТОКОЛ №6 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ №6/26.10.2012 г. от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе                     

Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Иваново в областта на туризма      

 

АРХИВ

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2013-2015 година