Околна среда

О Б Я В А

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „МАРИННОВИ ЕООД има инвестиционно предложение:

„Увеличаване капацитета на съществуваща свинеферма, разположена в поземлен имот с идентификатор 84049.111.244 по КК и КР на село Щръклево (стар № 000244 по КВС), с цел достигане на капацитет на свине майки – 140 броя, бозайници – 444 броя, подрастващи – 386 броя, угояване – 930 броя”.

Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от „МАРИННОВИ ЕООД, получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-32/27.08.2020 г. от РИОСВ-Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

С Уведомлението на "МАРИННОВИ" ЕООД можете да се запознаете тук.

Публикувано на 31.08.2020 г.

********************************************************************************************************************************

                                        О Б Я В А                                                                                                        

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2020 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „В. Ц. - 2014 ЕООД има инвестиционно предложение:

„Преустройство на съществуващи сгради и промяна предназначението им в животновъдни сгради за отглеждане на до 10 000 броя подрастващи патици и до 2 400 броя патици за угояване”.

Местоположение: Поземлен имот с идентификатор № 39205.77.1 и поземлен имот с идентификатор № 39205.77.2 в село Кошов, общ. Иваново, обл. Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметско наместничество Кошов или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

С цялата документация можете да се запознаете тук.

Публикувано на 20.08.2020 г.

************************************************************************************************************************************************

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000232 „Батин“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Мечка, община Иваново, област Русе, с. Горно Абланово и с. Батин, община Борово, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

С цялата документация можете да се запознаете тук

Публикувано на сайта на Община Иваново на 15.05.2020 г.