Околна среда

О Б Я В Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Катерина Колева има следното инвестиционно предложение:

"Организиране на къмпинг в границите на поземлен имот с идентификатор 39205.90.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов".

Към Обявлението е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от Катерина Колева,  получено в Община Иваново от РИОСВ-Русе с писмо вх. № 32-45-14/27.03.2024 г.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Кошов или в РИОСВ-Русе.

О Б Я В А

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002г., изм. ДВ, бр. 102/2022 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.62/2022 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

„Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда с изграждане на външни ВиК и Ел връзки“ в УПИ XI-общ., кв. 41 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област Русе, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор  56397.502.711 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

Към обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

Всички, което желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, кметство с. Пиргово или РИОСВ – Русе с адрес: гр. Русе, “Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26, пощенски код 7000.

Обявата, заедно с Уведомлението, са публично обявени на интернет страницата на община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на общината на 12.03.2024 г.

 

************************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

На територията на село Пиргово, община Иваново е постъпило заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения №2440/18.05.2018 г., с възложител „Дин-Пиргос“ ЕООД, град Русе, ул. „Тодор Каблешков“ № 4, вх. В, ет. 1.

За предложението е стартирала процедура в Басейнова дирекция „Дунавски район“ за изменение на съществуващото разрешително.

На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите е открит обществен достъп.

Заявлението е получено в община Иваново с писмо Изх.№ РР-02-353(3)/26.01.2024 г.

        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 30.01.2024 г. до 16.02.2024 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ град Плевен, на адрес ул. „Чаталджа“ № 60.


О Б Я В А

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002г., изм. ДВ, бр. 102/2022 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.62/2022 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

„Инвестиционно проектиране и осъществяване на авторски надзор на велосипедна, пешеходна и пътна мрежа на територията на община Иваново, област Русе“ по проектна идея "Кръстопът на природни и културни феномени" за Достъп до обект ЮНЕСКО чрез свързана инфраструктура: RSE 2107 - RSE 1108 - Пешеходна зона - Паркинг - "Скални църкви с. Иваново" с  велоалеи.“          

Към обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

Всички, което желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново или РИОСВ – Русе с адрес: гр. Русе, “Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26, пощенски код 7000.

Обявата, заедно с Уведомлението, са публично обявени на интернет страницата на община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на общината на 08.12.2023 г.

 

************************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 26.09.2023 г.

по чл.62а, ал.1 от Закона за водите, относно заявление за изменение на разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения - информация тук


СЪОБЩЕНИЕ

             На територията на кметство село Тръстеник, Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Управление и разширяване на малко земеделско стопанство за отглеждане на овце“, финансиран по мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“, Под мярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР), в имот № 051007, в землището на село Тръстеник, Община Иваново, с възложител Ахмед Мехмедов Джуджев.

           На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2022 г.) е открит обществен достъп до инвестиционното предложение.

        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 04.09.2023 г. до 17.09.2023 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на  кметство село Тръстеник, Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в кметство село Тръстеник, Община Иваново.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Почистване на горскодървесна и храстова растителност на поземлен имот с идентификатор 84049.60.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, Община Иваново ”, с възложител Николай Атанасов Николов.

За предложението се провежда процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002, изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.).

На основание чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.) е открит обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от същата за горепосоченото инвестиционно предложение.

Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 16.08.2023 г. до 30.08.2023 г. включително, в часовете от 8:15 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:45 часа, в сградата на Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Информационния център на Община Иваново - ет. 1, стая № 7.

Публикувано на 16.08.2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ

На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Допълване на вида на отпадъците и дейностите по оползотворяване с тях на съществуваща площадка за третиране на отпадъци”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 84049.166.399 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, Община Иваново, с възложител „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” ЕООД.

За предложението се провежда процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002, изм. и доп. ДВ, бр. 101/2015 г.).

На основание чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.) е открит обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от същата за горепосоченото инвестиционно предложение.

Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 16.08.2023 г. до 30.08.2023 г. включително, в часовете от 8:15 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:45 часа, в сградата на Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Информационния център на Община Иваново - ет. 1, стая № 7.

Публикувано на 15.08.2023 г.


О Б Я В А

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002г., изм. ДВ, бр. 102/2022 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.62/2022 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

“Изграждане на уличен водопровод от РЕ100-Ф75 по улица “Розова долина“ и СВО за ПИ 84049.501.1376 в кв. 63 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе“

Към обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

Всички, което желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, кметство с. Щръклево или РИОСВ – Русе с адрес: гр. Русе, “Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26, пощенски код 7000.

Обявата, заедно с Уведомлението, са публично обявени на интернет страницата на община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на общината на 14.07.2023 г.

************************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ 

съгласно чл. 62 а от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на  воден обект  - реконстрекция на два съществуващи водостока чрез изграждане на един нов - с четири отвора с титуляр: Община Иваново

     Със Съобщението на Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите можете да се запознаете тук.

Публикувано на 05.07.2023 г.

О Б Я В А

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002г., изм. ДВ, бр. 102/2022 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.62/2022 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

“Изграждане на рекреационна зона около каменна чешма със ЗП=335 кв.м“, находяща се в ПИ с идентификатор 56397.68.66, местност “Червеница“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.“

Към обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

Всички, което желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, кметство с. Пиргово или РИОСВ – Русе с адрес: гр. Русе, “Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26, пощенски код 7000.

Обявата, заедно с Уведомлението, са публично обявени на интернет страницата на община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на общината на 20.06.2023 г.

 

*********************************************************************************************************************************************

О Б Я ВА

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 96/2022 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 62/2022 г.)
ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение от Николай Николов:
„Почистване на горскодървесна и храстова растителност” в поземлен имот с изентификатор 84049.60.12 с цел поддържането му като нива.
Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение от Николай Николов, получено в община Иваново с писмо вх. № 32-45-44/28.04.2023 г.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство с. Щръклево или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.
Обявата, заедно с Уведомлението, са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 28.04.2023 г.

********************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за дейността с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)” с възложител Радосвет Радков Михайлов.

За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 62/2022 г.) е открит обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение. Информацията е получена в Община Иваново с писмо изх. № АО-596-(10)/30.03.2023 г. от РИОСВ-Русе.

Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 03.04.2023 г. до 18.04.2023 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на  Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Община Иваново - ет. 1, стая № 7.

Публикувано на 31.03.2023 г.

***************************************************************************************************************************

О Б Я ВА

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 96/2022 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 62/2022 г.)
ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:
„Спортна площадка – игрище за мини футбол с РЗП – 830,25 кв. м., находящо се в УПИ III-244 в кв. 25 по плана на с. Сваленик, община Иваново, област Русе”.
Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Сваленик или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.
Обявата, заедно с Уведомлението, са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 14.03.2023 г.

*********************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Радосвет Михайлов има следното инвестиционно предложение:
„ПУП-ИПР и ПЗ“ за собствените си имоти в село Щръклево, община Иваново, област Русе.
Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от Радосвет Михайлов,  получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-22/21.02.2023 г. от РИОСВ-Русе.
С Уведомлението можете да се запознаете тук.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.   
Публикувано на 22.02.2023 г.

****************************************************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” ЕООД има инвестиционно предложение:
„Допълване вида на отпадъците на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, имот 84049.166.369, местност „Дренето“, землище на село Щръклево, община Иваново“ с местоположение: поземлен имот с идентификатор 84049.166.369, местност „Дренето“, землището на село Щръклево, община Иваново, област Русе.
Към Обявлението е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” ЕООД,  получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-19/21.02.2023 г. от РИОСВ-Русе.
С Уведомлението можете да се запознаете тук.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.   

Публикувано на 21.02.2023 г.

***************************************************************************************************************

 О Б Я ВА

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 96/2022 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 62/2022 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

„Изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) за собствени нужди върху покривни конструкции на сгради – собственост на Община Иваново”:

 1. Сграда за култура, изкуство и център за екология и туризъм, находяща се в с. Иваново и представляваща поземлен имот с идентификатор 32095.1.180.2. по кадастралната карта и кадастралните регистри. Административен адрес: ул. „Олимпийска” № 75;
 2. Детска градина „Слънчо“ с. Щръклево, находяща се в имот 501.784, за който е отреден УПИ II-784, кв. 8 по плана на с. Щръклево. Административен адрес: ул. „Васил Дичев” № 14;
 3. Основно училище „Христо Ботев“ с. Щръклево, находящо се в имот  № 501.1270, за който е отреден УПИ I-1270, кв. 107 по плана на с. Щръклево.  Административен адрес: ул. „Христо Ботев”.

Към Обявата са приложени Уведомления за инвестиционни предложения, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

С Уведомленията можете да се запознаете на следните адреси:

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

Обявата, заедно с Уведомленията са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 16.02.2023 г.  

**********************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

     Община Иваново уведомява заинтересованите граждани, че за Програма за опазване на околната среда за периода 2022-2028 г. е издадено Решение № РУ-63-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

      С Решението можете да се запознаете тук.

Публикувано на 15.12.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

 ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002г., изм. ДВ, бр. 21/2021г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

           „Реконструкция и укрепване на два съществуващи водостока над р. Бели Лом, местност „Голям лом“ в землището на с. Нисово, община Иваново, област Русе“.

             Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, кметство с. Нисово или РИОСВ-Русе с адрес: „Придунавски булевард“ № 20, пощенски код  - 7000.   

С уведомлението можете да се запознаете тук

       Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, кметство с. Нисово или РИОСВ-Русе с адрес: „Придунавски булевард“ № 20, пощенски код  - 7000.   

Публикувано на 01.02.2023 г.

************************************************************************************************************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Иваново

Община Иваново, област Русе уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните е разработен проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Иваново.

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, за проекта на Програмата е осигурен обществен достъп, като същият е публикуван на интернет страницата на Община Иваново в раздели „Новини” и „Околна среда” за период от 30 (тридесет) дни - от 02.12.2022 г. до 02.01.2023 г. вкл.

Мнения, предложения и становища по проекта на Програмата могат да се депозират в горепосочения период в Информационния център на Община Иваново с адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ет. 1, стая № 7, както и на ел. поща: obshtina@ivanovo.bg.

С текста на Програмата можете да се запознаете тук.

Публикувано на 01.12.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ 

съгласно чл. 62а от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект дере с титуляр: Община Иваново

     Със Съобщението на Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите можете да се запознаете тук.

Публикувано на 09.11.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

     Община Иваново уведомява всички граждани, че в срок до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция "Дунавски район".

     С указания на Басейнова дирекция "Дунавски район" можете да се запознаете тук:

1. Писмо изх. № РР-12-2052/26.10.2022 г.

2. Писмо изх. № РР-12-2052-(1)/31.10.2022 г.

3. Бланка на Заявление.

Публикувано на 01.11.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

 СЪОБЩЕНИЕ

   На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1000 kW и трафопост тип БКТП с мощност до 1 MW” с местоположение: ПИ с идентификатор 84049.172.1 по КККР на село Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, местност „Бъзънско поле (път)”. Възложител: „ИРИС” АД

   За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.

   На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 62/2022 г.) е открит обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение. Информацията е получена в Община Иваново с писмо изх. № АО-4442-(7)/25.10.2022 г. от РИОСВ-Русе.

   Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 01.11.2022 г. до 14.11.2022 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на  Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Община Иваново - ет. 1, стая № 7.

Публикувано на 31.10.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

относно регистрация на водовземни съоръжения на граждани

     Община Иваново уведомява всички граждани, че в срок до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция "Дунавски район".

     С подробна информация /писмо изх. № РР-12-2052/26.10.2022 г. на Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район"/ можете да се запознаете тук:

- Информация

- Бланка на заявление

Публикувано на 27.10.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички граждани,

че на територията на населените места в общината предстои въвеждане на

система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло

 

Отпадъци, които могат да бъдат изхвърляни в контейнерите:

 

Жълт контейнер

(за хартия и картон, пластмаса и метали)

 

Зелен контейнер

(за стъкло)

  • Вестници и списания, кутии и кашони, картони и хартиени листи;
  • Пластмасови бутилки, кофички, чаши и тарелки, полиетиленови торбички и найлони, туби и шишета от козметика;
  • Метални кенчета, консервни кутии, капачки от буркани и бутилки;
  • Стъклени бутилки и буркани, стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти;

 

 

В съдовете за разделно събиране не се допуска изхвърлянето на:

Жълт контейнер

(за хартия и картон, пластмаса и метали)

 

Зелен контейнер

(за стъкло)

  • Санитарни материали;
  • Силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци;
  • Туби от масла и други вредни вещества;
  • Блистери от лекарства.
 • Порцелан и керамика
 • Крушки и луминесцентни лампи;
 • Стъкло от прозорци и огледала.

 

 

Преди да изхвърлиш:

Жълт контейнер

(за хартия и картон, пластмаса и метали)

 

Зелен контейнер

(за стъкло)

Отпадъците да са изпразнени от съдържанието им, предварително сгънати/смачкани. Пластмасовите и металните отпадъци по възможност да са изплакнати.

Махни капачките и тапите.
Изпразни ги от съдържанието им.
По възможност ги изплакни.

 

 • Честота на обслужване на контейнерите
 • Жълт контейнер – 3 пъти месечно*
 • Зелен контейнер –  1 път месечно*

* Честотата на обслужване може да бъде изменяна, в зависимост от запълването на контейнерите.

 • Местоположение на контейнерите по населени места

С местоположението на контейнерите по населени места можете да се запознаете тук.

************************************************************************************************************************************************  

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ИРИС” АД има инвестиционно предложение:

"Фотоволтаична електрическа централа с мощност 1000 kW в ПИ с идентификатор 84049.172.1 по КККР на село Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, местност „Бъзънско поле (път)”

Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от „ИРИС” АД,  получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-68/29.09.2022 г. от РИОСВ-Русе.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.   

Публикувано на 04.10.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г.

    Община Иваново, област Русе уведомява заинтересованите лица, че е разработен проект на Програма за опазване на околната среда на Община Иваново за периода 2022-2028 г.

    За проекта на Програмата е осигурен обществен достъп, като същият е публикуван на интернет страницата на Община Иваново за период от 30 дни (21.09.- 20.10.2022 г. вкл.).

    Мнения, предложения и становища по проекта на Програмата могат да се депозират в горепосочения период в Информационния център на Община Иваново с адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ет. 1, стая № 7, както и на ел. поща: obshtina@ivanovo.bg.

    Лице за контакт: Йоана Стоянова – гл. експерт в Дирекция СА, тел.: 08116/22-53, вътр. 33.

    С текста на Програмата можете да се запознаете тук.

Публикувано на 20.09.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

„Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхват на имоти № № 803, 804, 805, 806, 807 в кв. 62 по плана на село Пиргово, община Иваново, област Русе, ул. „Пиргос”

Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Пиргово или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината, на 16.09.2022 г.

*********************************************************************************************************************************************** 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

   На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

   ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че СДРУЖЕНИЕ „АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” има инвестиционно предложение:

   "Изграждане на Българо-Румънски център за обучение и зелени компетенции” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 80443.74.208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Червен, община Иваново, област Русе.

   Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от СДРУЖЕНИЕ „АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”,  получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-55/31.08.2022 г. от РИОСВ-Русе.

   С Уведомлението можете да се запознаете тук.

   Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметско наместничество Червен или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.   

Публикувано на 05.09.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

     Община Иваново уведомява заинтересованите граждани, че за Програма за управление на отпадъците на Община Иваново е издадено Решение № РУ-43-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

      С Решението можете да се запознаете тук.

Публикувано на 11.08.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

   На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с инсталирана пикова мощност до 794,04 KW и строеж на външно електрозахранване – нов БКТП 1x1000kVA 20/0,4kV" с местоположение: поземлен имот с идентификатор 84049.76.261 в землището на село Щръклево. Възложител: „ПРИСТА СОЛАР ООД

   За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.

   На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.) е открит обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение. Информацията е получена в Община Иваново с писмо изх. № АО-3170-(7)/26.07.2022 г. от РИОСВ-Русе.

   Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 01.08.2022 г. до 15.08.2022 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на  Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

   В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Община Иваново - ет. 1, стая № 7.

Публикувано на 29.07.2022 г.

*********************************************************************************************************************************************** 

О Б Я ВА

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на улична мрежа в община Иваново:

- с. Иваново - ул. „Никола Вапцаров” от ОТ 54 до ОТ 68 и ул. „Митко Палаузов” от ОТ 51 до ОТ 52 и ОТ 53;

- с. Красен – ул. „Панайот Волов” от ОТ 91 до ОТ 108;

- с. Пиргово – ул. „Ангел Кънчев” от ОТ 51 до ОТ 42;

- с. Сваленик – ул. „Крум Г. Копанков” от ОТ 34 до ОТ 66.

Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Красен, Кметство Пиргово, Кметство Сваленик или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 12.07.2022 г.   

************************************************************************************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ПРИСТА СОЛАР” ООД има инвестиционно предложение:

"Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия с инсталирана пикова мощност до 794,04 KW и строеж на външно електрозахранване – нов БКТП 1x1000kVA 20/0,4kV" с местоположение: поземлен имот с идентификатор 84049.76.261 в землището на село Щръклево.

Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от „ПРИСТА СОЛАР” ООД,  получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-45/08.07.2022 г. от РИОСВ-Русе.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.  

 Публикувано на 11.07.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Катерина Колева има следното инвестиционно предложение:

"Изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлени имоти с идентификатори 39205.90.179 и 39205.66.406 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошов".

Към Обявлението е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от Катерина Колева,  получено в Община Иваново от РИОСВ-Русе с писмо вх. № 32-45-40/29.06.2022 г.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Кошов или в РИОСВ-Русе.

Публикувано на 04.07.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ 

съгласно чл. 62а от Закона за водите за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

      Със Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520326/07.06.2018 г. с титуляр: "АНБ" ЕООД можете да се запознаете тук.

************************************************************************************************************************************************

О Б Я ВА

       На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

      ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: „Спортна площадка – игрище за мини футбол, находящо се в УПИ I-281 „за спорт”, кв. 34, село Пиргово, община Иваново, област Русе”

     Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

     С Уведомлението можете да се запознаете тук.

     Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Пиргово или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

    Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината, на 27.05.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2022-2028 г.

Община Иваново, област Русе уведомява заинтересованите лица, че е разработен проект на Програма за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2022-2028 г.

За проекта на Програмата е осигурен обществен достъп, като същият е публикуван на интернет страницата на Община Иваново за период от 30 дни (17.05.- 15.06.2022 г. вкл.).

Мнения, предложения и становища по проекта на Програмата могат да се депозират в горепосочения период в Информационния център на Община Иваново с адрес: с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, ет. 1, стая № 7, както и на ел. поща: obshtina@ivanovo.bg.

Лице за контакт: Йоана Стоянова – гл. експерт в Дирекция СА, тел.: 08116/22-53, вътр. 33.

С текста на Програмата можете да се запознаете тук.

Публикувано на 16.05.2022 г.

**********************************************************************************************************************************************  

О Б Я ВА

       На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

      ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 2100 /I-2, Русе-Писанец/ - Щръклево-/RSE1108/ от км 0+000 до км 4+000”

      Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

      С Уведомлението можете да се запознаете тук.

      Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

      Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината, на 09.05.2022 г.   

************************************************************************************************************************************************  

О Б Я ВА

       На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

       ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 1101 /III-202, Русе-Щръклево/-Красен-/III-501/ от км 5+500 до км 8+800”

       Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

       С Уведомлението можете да се запознаете тук.

       Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Красен или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

       Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината, на 09.05.2022 г.   

************************************************************************************************************************************************  

О Б Я ВА

        На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

        ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на участък от 3,050 км общински път RSE 1108 /III-501, Русе-Две могили/ - Ивановски скални църкви от км 0+260 до км 3+310”

        Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

        С Уведомлението можете да се запознаете тук.

        Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

        Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 05.05.2022 г.   

************************************************************************************************************************************************

О Б Я ВА

        На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

        ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на участък от 3,800 км общински път RSE 2107 /II-52, Пиргово-Мечка/ - Иваново - /III-501/ от км 5+300 до км 9+100”

         Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

         С Уведомлението можете да се запознаете тук.

         Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Пиргово, Км. наместничество Божичен или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

         Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината, на 04.05.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

КАМПАНИЯ 

на 07.04.2022 г. за почистване на отпадъци в района на местност "Батаклията", село Нисово

Организатор: Държавно ловно стопанство "Дунав"

С писмото на ДЛС Дунав можете да се запознаете тук.

************************************************************************************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че ЗП Николай Ненов има следното инвестиционно предложение:

"Изграждане на автоматизирана торовнасяща система за 20 дка круши и 25 дка череши, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 32095.131.1, 32095.131.2, 32095.131.3, 32095.124.1, 32095.124.2, 32095.124.3, 32095.124.4, 32095.124.8 и 32095.124.21, село Иваново".

Към Обявлението е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от ЗП Николай Ненов,  получено в Община Иваново от РИОСВ-Русе с писмо вх. № 32-45-16/09.03.2022 г.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново или в РИОСВ-Русе.

Публикувано на 14.03.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

О Б Я В Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ИНЕРТ” ООД има инвестиционно предложение:

„Разширение на участък за изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав – публична държавна собственост в участъка от км 510 до км 507.900 в землището на село Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе”

Към Обявлението е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от „ИНЕРТ” ООД,  получено в Община Иваново от Министерството на околната среда и водите с писмо вх. № 04-07-3/15.02.2022 г.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Пиргово или в Министерство на околната среда и водите.

 

Публикувано на 18.02.2022 г.

************************************************************************************************************************************************ 

 О Б Я В А

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно/проектно предложение:

„Работен проект за обект: „Техническа и биологическа рекултивация на общинско депо – Иваново, общ. Иваново, обл. Русе”

Местоположение: имот с идентификатор № 32095.210.220, находящ се в землището на село Иваново.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

Публикувано на 09.02.2022 г.  

*********************************************************************************************************************************************** 

 СЪОБЩЕНИЕ  

        На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Система за капково напояване на поземлени имоти №№ 100001 и 101018 в землището на село Тръстеник, община Иваново, област Русе” с Възложител: „АВЕЛАНА ГРУП” ООД

        За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.

        На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.) е открит обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение. Информацията е получена в Община Иваново с писмо изх. № АО-4824-(11)/03.02.2022 г. от РИОСВ-Русе.

        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 07.02.2022 г. до 21.02.2022 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на  Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Община Иваново - ет. 1, стая № 7.    

Публикувано на 04.02.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 по чл. 60, ал. 2 от Закона за защитените територии

относно: Предстоящо заседание на 22.02.2022 г. на Висшия експертен екологичен съвет, на което ще бъде разгледан проект на План за управление на Природен парк „Русенски Лом”.

Със Съобщението можете да се запознаете тук.

Публикувано на 02.02.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

  О Б Я ВА

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

„Център за извънкласни занимания за деца с творчески умения, находящ се в имот № 501.1270, за който е образуван УПИ I 1270 в кв. 107, село Щръклево, община Иваново, област Русе” (в двора на Основно училище „Христо Ботев”).

Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 31.01.2022 г.   

************************************************************************************************************************************************

О Б Я ВА

        На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

        ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

        „Изграждане на Многофункционална сграда за обществена дейност в имот 501.1376, УПИ I, кв. 63, село Щръклево, община Иваново, област Русе” с административен адрес: ул. „ Розова долина” № 9А.

        Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

        С Уведомлението можете да се запознаете тук.

        Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ-Русе с адрес: “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

        Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 18.01.2022 г.

************************************************************************************************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение:

„Изграждане на Многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост в ПИ 32095.165.7, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе”, с Възложител: Община Иваново

  За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

         На основание чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  е осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за цитираното инвестиционно предложение (изготвена съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от същата Наредба).

        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 22.11.2021 г. до 06.12.2021 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Информационния център на Община Иваново - ет. 1, стая № 7.

Съобщението е публично обявено на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината на 19.11.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение:

„Изграждане на Многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост в ПИ 32095.165.7, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе”, с Възложител: Община Иваново

  За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

         На основание чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  е осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за цитираното инвестиционно предложение (изготвена съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от същата Наредба).

        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 08.11.2021 г. до 22.11.2021 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Информационния център на Община Иваново - ет. 1, стая № 7.

Съобщението е публично обявено на интернет страницата на Община Иваново, както и на информационното табло в сградата на Общината на 05.11.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

О Б Я ВА

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

„Изграждане на Многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост в ПИ 32095.165.7, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе”

Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционно предложение, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

Обявата, заедно с Уведомлението са публично обявени на интернет страницата на Община Иваново, както и на Информационното табло в сградата на Общината на 05.11.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

Уведомление за инвестиционно предложение: "Система за капково напояване на ПИ 100001 и 101018, землище на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе". Възложител: "АВЕЛАНА ГРУП" ООД.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Уведомлението е получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-32/18.10.2021 г. от РИОСВ-Русе.

Публикувано на 21.10.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоматизирана торовнасяща система". Възложител: ЗП Николай Ненов.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Публикувано на 29.09.2021 г.

*************************************************************************************************************************************

Уведомление за инвестиционно предложение: "Система за капково напояване на ПИ 100001 и 101018, землище на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе". Възложител: "АВЕЛАНА ГРУП" ООД.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Публикувано на 23.09.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

ЗАБРАНА ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Със Заповед № РД-09-477/16.09.2021 г. на Кмета на Община Иваново можете да се запознаете тук.

Публикувано на 16.09.2021 г.

***********************************************************************************************************************************************

О Б Я ВА

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:

„Изграждане на обществено-обслужваща сграда в УПИ XI-284, кв. 26, село Мечка, община Иваново, област Русе” с административен адрес: ул. „Македония” № 2А

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Мечка или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Публикувано на 23.07.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

Ограничения при БРАНЕТО НА ЛИПОВ ЦВЯТ ПРЕЗ 2021 Г. -Заповед № РД-09-302/21.06.2021 г. на Кмета на Община Иваново.

Публикувано на 21.06.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ 

съгласно чл. 62а от Закона за водите за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води

     Със Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец в поземлен имот 73362.182.2 в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, със Заявител: "ТЕРРА ГЛОУБ" ЕООД можете да се запознаете тук.

*********************************************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

    На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Приемане на инертни неопасни отпадъци за оползотворяване на съществуваща площадка за третиране на отпадъцис местоположение: поземлен имот 84049.166.369 (стар № 000369), местност „Дренето, в землището на село Щръклево, община Иваново с Възложител: „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЕООД.

За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч.  оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.) е открит обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение. Информацията е получена в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-7/12.03.2021 г. от РИОСВ-Русе.

        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 16.03.2021 г. до 29.03.2021 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на  Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Община Иваново - ет. 1, стая № 7.

Публикувано на 15.03.2021 г.

***********************************************************************************************************************************************

Решение № РУ-5-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, издадено от Директора на РИОСВ-Русе за План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021-2027 г.

Публикувано на 11.03.2021 г.

************************************************************************************************************************************************

О Б Я В А

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЕООД има инвестиционно предложение:

„Приемане на инертни отпадъци за оползотворяване на съществуваща площадка за третиране на отпадъцис местоположение: поземлен имот с идентификатор 84049.166.369 (стар № 000369 по КВС), местност „Дренетов землището на село Щръклево, община Иваново.

Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЕООД, получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-6/01.03.2021 г. от РИОСВ-Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

С Уведомлението можете да се запознаете тук.

Публикувано на 04.03.2021 г.

************************************************************ 

СЪОБЩЕНИЕ 

На територията на Община Иваново е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Увеличаване на капацитета на съществуваща свинеферма, с цел достигане на капацитет за отглеждане на 140 броя свине майки, 930 броя свине за угояване, 444 броя бозайници и 386 броя подрастващи прасета.

Местоположение: Поземлен имот с идентификатор 84049.111.244 по КК и КР на село Щръклево (стар № 000244 по КВС)

Възложител: „МАРИННОВИ ЕООД

За предложението се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.

         На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.) е открит обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение. Информацията е получена в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-37/29.10.2020 г. от РИОСВ-Русе.

        Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода от 02.11.2020 г. до 16.11.2020 г. включително, в часовете от 8.15 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.45 часа, в сградата на  Община Иваново - ет. 1, стая № 5.

        В посочения период, писмени становища по документацията могат да се подават в Община Иваново - ет. 1, стая № 7. 

        Публикувано на 30.10.2020 г.

************************************************************************************************************************************************

О Б Я В А

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „МАРИННОВИ ЕООД има инвестиционно предложение:

„Увеличаване капацитета на съществуваща свинеферма, разположена в поземлен имот с идентификатор 84049.111.244 по КК и КР на село Щръклево (стар № 000244 по КВС), с цел достигане на капацитет на свине майки – 140 броя, бозайници – 444 броя, подрастващи – 386 броя, угояване – 930 броя”.

Към Обявата е приложено Уведомление за инвестиционното предложение от „МАРИННОВИ ЕООД, получено в Община Иваново с писмо вх. № 32-45-32/27.08.2020 г. от РИОСВ-Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Щръклево или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

С Уведомлението на "МАРИННОВИ" ЕООД можете да се запознаете тук.

Публикувано на 31.08.2020 г.

********************************************************************************************************************************

                                        О Б Я В А                                                                                                        

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2020 г.)

ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „В. Ц. - 2014 ЕООД има инвестиционно предложение:

„Преустройство на съществуващи сгради и промяна предназначението им в животновъдни сгради за отглеждане на до 10 000 броя подрастващи патици и до 2 400 броя патици за угояване”.

Местоположение: Поземлен имот с идентификатор № 39205.77.1 и поземлен имот с идентификатор № 39205.77.2 в село Кошов, общ. Иваново, обл. Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметско наместничество Кошов или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.

С цялата документация можете да се запознаете тук.

Публикувано на 20.08.2020 г.

************************************************************************************************************************************************

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000232 „Батин“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Мечка, община Иваново, област Русе, с. Горно Абланово и с. Батин, община Борово, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

С цялата документация можете да се запознаете тук

Публикувано на сайта на Община Иваново на 15.05.2020 г.