Характеристика

Община Иваново е от V-ти функционален тип и се състои от 13 населени места с 10951 жители( към м. февруари 2006 г.)
В етническата структура на населението на общината преобладават българите(83,5 %), следвани от турците(9,4 %), ромите(5,9 %) и други националности(1,2 %) основно татари в с.Тръстеник.

Населението на общината се характеризира с големия процент възрастни хора и ниската раждаемост.

Постепенната миграция на младите хора към областния център гр. Русе и чужбина, създава предпоставки за обезлюдяване и закриване на основни училища. 

По полове населението е както следва:
мъже - 49,2 %
жени - 50,8 %

 

Населено място мъже жени общо
с.Божичен 80 88 168
с.Иваново 472 511 983
с.Кошов 209 211 420
с.Красен 395 405 800
с.Мечка 379 385 764
с.Нисово 59 66 125
с.Пиргово 892 948 1840
с.Сваленик 519 496 1015
с.Табачка 60 76 136
с.Тръстеник 766 781 1547
с.Церовец 51 56 107
с.Червен 151 181 332
с.Щръклево 1355 1359 2714
общо 5388 5563 10951


По възраст населението е както следва:

 

Населено място под 7 г. 7-13 г. 14-17 г.

жени

мъже

18-58 над 58 18-63 над 63
с.Божичен 4 3 4 22 61 42 32
с.Иваново 69 73 51 235 179 271 105
с.Кошов 8 11 13 61 140 97 90
с.Красен 21 34 29 178 187 232 119
с.Мечка 14 27 18 151 209 215 130
с.Нисово 1 3 1 11 54 22 33
с.Пиргово 43 66 63 359 503 524 282
с.Сваленик 45 48 32 227 209 330 124
с.Табачка 2 3 0 11 64 30 26
с.Тръстеник 47 54 45 341 369 478 213
с.Церовец 1 4 2 8 45 24 23
с.Червен 2 9 5 32 139 65 80
с.Щръклево 160 167 139 690 461 831 266
общо
в %
417 502 402 2326 2620 3161 1523
3,80 % 4,58 % 3,67 % 21,24 % 23,92 % 28,86 % 13,91 %