Социална политика

Социалната политика на общината е насочена главно към участието по програмите на Министерството на труда и социалната политика с цел осигуряване на заетост на безработните лица.
Друг важен аспект е осигуряване на социални услуги на социално слаби, болни и самотноживеещи стари хора, като за тази цел функционира общински домашен социален патронаж с четири филиала: Иваново, Пиргово, Щръклево и Тръстеник.
Ежегодно, с оглед намаляване на безработицата и осигуряване на заетост в общополезни дейности, Община Иваново кандидатства по НП-СПОЗ.
За 2008 г. общината реализира проект на стойност 49 401 лв. във всички населени места с общ брой разкрити работни места - 27.
По проект на стойност 23 980 лв.  "Асистенти на хора с увреждания" през 2008 г. са разкрити 10 работни места.
През 2008 г. е  реализиран проект ”Ремонт на сграда на ДСП-Щръклево”, на стойност 36 213 лв.
От  01.11.2008 г. (до 31.03.2009 г.) стартира  проект ”Зимна трапеза” за социално слаби и възрастни граждани на стойност 16 380 лв.