Общинска служба земеделие и гори - Иваново

Общинската служба земеделие е териториално звено на Областна дирекция земеделие гр.Русе.
Службата обслужва собствениците и ползвателите на земеделски имоти на територията на общината.
Приемното време на обслужващата геодезична фирма е всяка сряда.

Контакти:

Николай Владимиров Градев - началник; тел.: 0882 016 729;

Служители - тел.: 0884 401 734;

Министерство на земеделието и храните>> http://www.mzgar.government.bg/ 

Областна дирекция земеделие >>  http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx