Анализ на възможности за публично-частни партньорства

 АНАЛИЗ 
за
Идентифициране на възможностите на община Иваново за реализиране на ПЧП и аутсорсинг,
чрез анализ на различните дейности, по сектори и сфери.

І. РАЗДЕЛ

АНАЛИЗ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
НА  ОБЩИНА ИВАНОВО

Географското положение на изследваната територия е един от съществените фактори, определящи нейното развитие. Освен, че показва точното фиксирано на дадения обект в геопространството спрямо други обекти, процеси и явления, географското положение изразява и отношенията между отделните структури. То е основен геополитически фактор, предопределящ конкретната историческа и пространствена съдба на населението и територията, която то населява в дадени административно-политически единици.  По този начин географското положение, в голяма степен детерминира развитието на изследваната територия.
Географското положение се отличава с редица особености. Преди всичко в астрономическо отношение, изследваната територия е разположена в северната част на страната, на границата между Централна и Източна България.
Докато астрономическото и природогеографското положение са устойчиви във времето, по-съществени изменения се забелязват в икономгеографското и транспортно географското положение на общината. Вследствие на цялостното икономгеографско развитие в изследваната територия са се очертали няколко основни икономически центъра. Преди всичко това е Русенската селищна и промишлена агломерация. В същото време изследваната територия в голяма степен се определя като периферна територия и с недостатъчен стопански потенциал.
Подобно на цялата страна и изследваната територия ще промени съществено икономгеографското си положение с приемането ни в Европейския съюз.

1. ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

В настоящето изследване оценката на природните ресурси се извършва с цел да се изясни доколко те съдействат за комплексното развитие на посочената територия. Извършените по компонентни анализи на природните ресурси очертават следните оценки въз основа на целесъобразното им използване и възпроизводство.
Изследваната територия попада изцяло в Дунавската хълмиста равнина и главно нейната западна част на източната й подобласт.
Геоложкият строеж е разнообразен, представен главно от варовици, пясъчници и мергели.
Тези характеристики на релефа го правят подходящ за развитието на отделни стопански дейности - земеделие, прокарване на техническа инфраструктура, изграждане на населени места. Също така той не  създава трудности за усвояване и рационалното му използване.
Релефът в изследваната територия създава възможности за развитие на познавателен и екотуризъм, спелеологичен туризъм.
Посочените факти показват съществени природни и социално-икономически дадености за развитието на туризма в региона.
Община Иваново е от селскостопански тип в териториално-устройствено отношение, тя е учредена с Указ на Държавния съвет на НРБългария № 2295/26.12.1978 г. като в нея влизат селищата по долината на р. Русенски Лом, Черни Лом и р. Дунав с Указ на Държавния съвет на НРБългария № 3005/09.10.1987 г. към община Иваново се присъединяват част от селата на селищна система Щръклево, а с Указ № 423/17.09.03 г. се присъединяват и две села от Община Цар Калоян.

1.1. Граници и географско положение 
Община Иваново е разположена в Североизточна България и в Северозападната част на област Русе. Тя граничи с р.Дунав на север и общините Русе, Ветово, Цар Калоян, Две могили и Борово. Транспортно-географското положение е благоприятно поради пресичането на територията на общината на 2 от европейските транспортни коридори (№ 7 и № 9), които осигуряват връзката между районите на Балтийско и Северно море, от една страна и Средиземно и Черно море от друга. През територията на общината минават важни артерии – ж.п. линия Русе-Горна Оряховица-София и шосейни пътища Русе-София и Русе-Варна, врързващи централна Европа с Черноморието и Азия.

виж целия анализ >>>