Проекти 2011-2013 г.

 

№ по ред

Наименование на проекта

Място на изпълнение

Време на изпълнение

1.

Обръч от зеленина в Иваново

 

с. Иваново

2013 г.

2.

Парк на цветята в село Мечка

с. Мечка

2011 г.

3.

Рехабилитация и прочистване на поречието на река Бели Лом в регулацията на с. Нисово, община Иваново, област Русе

с. Нисово

2012-2013 г.

4.

Райско кътче за отмора в село Красен

с. Красен

2011-2012 г.

5.

Цветя пред паметника – с. Щръклево.

с. Щръклево

2012 г.

6.

Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станця за отпадни води в село Пиргово

с. Пиргово

2011-2013 г.

7.

Изработване на техническа инвестиционна документация за Водоснабдяване на село Мечка,(в т. ч. селищно образувание Стълпище)

с. Мечка

2012-2013 г.

8.

Създаване на условия за равен достъп до образование в двете детски градини ЦДГ-Пиргово и ЦДГ-Щръклево и едно ОУ – Щръклево, община Иваново

с. Щръклево

2013-....

9.

Рреконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление в населените места в Община Иваново

по села

2011-2013 г.

10.

Изграждане на културен център в с. Щръклево,

с. Щръклево

 

11.

Насърчаване икономическото развитие в община Иваново и община Гимпаци, чрез съхраняване на редки разстения и лечебни билки в природните паркове

с. Нисово

 

2013-...

12.

Биоатракцион в приемната зона на ПП “Русенски Лом” с. Иваново

с. Иваново

2013-...

13.

Създаване на “Ивановски Чифлик”

с. Иваново

2013-...

14.

Изграждане на културен център в с. Пиргово.

с. Пиргово

2011-2013

15.

Одухотворената община. Повишаване капацитета на Община Иваново да предоставя услуги в сферата на културата, чрез рехабилитация на съществуващите културни центрове (с.Нисово, с. Червен, с. Красен, с. Тръстеник

с. Тръстеник

с. Нисово

с. Червен

с. Красен

2012-2013

16.

Осигуряване проводимост на речното легло на р. Бели Лом с. Нисово

с. Нисово

2013-...

17.

Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станця за отпадни води в село Щръклево

с. Щръклево

 

2013 -...

18.

Реконструкция на канал за дъждовни и битови води с. Тръстеник ОК 178-ОК 241

с. Тръстеник

 

2011-2013 г.

19.

Дневен социален център (сграда на бивша Детска ясла) с. Мечка

с. Мечка

2011-2013 г.

20.

Реконструкция и модернизация на Спортна зала с. Пиргово

с. Пиргово

2013 г.

21.

Обновяване на стадионите в село Щръклево, с. Тръстеник и село Пиргово

с. Тръстеник

с. Щръклево

с. Пиргово

2011-2013 г.

22.

Създаване на екологично пасище в село

 Тръстеник.

с. Тръстеник

 

2011-2013 г.

23.

Ремонт на църковните храмове и дворове в селата, съвместно с Русенска митрополия (постигната договореност)

с. Мечка

с. Тръстеник

с. Красен

2011-2013 г.

24.

Ремонт на музейните сбирки в селата Щръклево, Тръстеник и Иваново

с. Щръклево

с.Тръстеник

с. Иваново

2012-2013 г.